ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 10/2017/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 29 mon 3 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CÁC NỘI DUNG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ khi NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤTTRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ nguyên tắc Tổ chức tổ chức chính quyền địaphương năm 2015;

Căn cứ phương pháp Đất đai ngày 29 tháng11 năm 2013;

Căn cứ Luật hà nội ngày 21 tháng11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 mon 5 năm 2014 của chính phủ nước nhà quy định cụ thể thi hành một số điều của
Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 mon 5 năm năm trước của cơ quan chính phủ quy định về giá chỉ đất;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 mon 5 năm 2014 của chính phủ nước nhà quy định về bồi thường, cung ứng và tái địnhcư khi bên nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của chính phủ nước nhà sửa đổi, bổ sung cập nhật một số nghị định quy địnhchi ngày tiết thi hành pháp luật đất đai;

Theo đề xuất của liên ngành (Ban
Chỉ đạo giải hòa mặt bằng tp - Sở tài nguyên và môi trường - Sở Tàichính - Sở thành lập - cục Thuế thành phố Hà Nội) tại Tờ trình số863/TTr
LN-BCĐ.TNMT.TC.XD.CT ngày 17 tháng 11 năm năm nhâm thìn và 76/TTr
LN-BCĐ ngày 16tháng 02 năm 2017; report thẩm định số 273/VBPQ-STP ngày 23 mon 02 năm 2017của Sở tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Quyết định 10/2017

phát hành kèm theo đưa ra quyết định này “Quy định những nộidung nằm trong thẩm quyền của Ủy ban quần chúng thành phố hà thành về bồi thường, hỗ trợvà tái định cư khi bên nước thu hồi đất trên địa phận thành phố Hà Nội”.

Điều 3. Chánh văn phòng và công sở Ủy bannhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành; quản trị Ủy ban quần chúng cácquận, huyện cùng thị làng mạc Sơn Tây (sau trên đây gọi bình thường là Ủy ban nhân dân cấp cho huyện);các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan phụ trách thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng bao gồm phủ; (để b/c) - Đ/c túng bấn thư Thành ủy; (để b/c) - Văn phòng thiết yếu phủ; - các Bộ: Tài nguyên cùng Môi trường, bốn pháp, Nội vụ, Tài chính; - trực thuộc Thành ủy; - thường trực HĐND Thành phố; - quản trị UBND Thành phố; - những Phó chủ tịch UBND Thành phố; - Cục soát sổ văn bạn dạng QPPL (Bộ tư pháp); - văn phòng Thành ủy; - văn phòng Đoàn ĐBQH TP HN; - công sở HĐND TP; - Cổng TTĐT chủ yếu phủ; - Cổng tiếp xúc điện tử TP; - VP ủy ban nhân dân TP: những P.CVP, TKBT, TH, ĐT, KT, NC, KGVX; - Trung trung khu tin học công báo; - Lưu: VT, Đtqn.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Đức Chung

QUY ĐỊNH

CÁC NỘI DUNG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ BỒITHƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ lúc NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐHÀ NỘI(Ban hành kèm theo ra quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29 mon 3 năm 2017 củaỦy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Bản mức sử dụng này quy định cụ thể về bồithường, cung ứng và tái định cư khi bên nước tịch thu đất theo qui định tại Điều61 cùng Điều 62 lao lý Đất đai trên địa bàn thành phố hà thành (bao gồm cả những dự ángiải phóng mặt bằng theo quy hoạch).

Điều 2. Đối tượngáp dụng (Thực hiện Điều 2 Nghị định số47/2014/NĐ-CP)

1. Cơ quan thực hiện tác dụng quảnlý nhà nước liên quan đến công tác làm việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tổ chứclàm trọng trách bồi thường, giải phóng mặt bằng.

2. Người tiêu dùng đất theo mức sử dụng tại
Điều 5 của giải pháp Đất đai khi đơn vị nước tịch thu đất.

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quanđến bài toán bồi thường, cung cấp và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Điều 3. Ủy quyềnphê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phê duyệt giá bán và giácho thuê, thuê mướn mua công ty ở chung cư tái định cư

1. Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyềncho Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt cách thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái địnhcư cho các trường phù hợp thuộc thẩm quyền thu hồi đất của Ủy ban quần chúng Thành phố.

2. Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyềncho Sở phát hành thực hiện:

a) ra quyết định phê duyệt giá bán nhà ởchung cư tái định cư mang đến từng tầng, một số loại nhà, theo vị trí ráng thể, đảm bảo cân đốivới chính sách giá bồi thường, cung cấp đất nghỉ ngơi tại nơi thu hồi đất.

b) quyết định phê săn sóc giá mang đến thuêvà cho thuê mua bên tái định cư theo cơ chế của luật pháp về nhà ở.

Điều 4. Tổ chứclàm trách nhiệm bồi thường, giải hòa mặt bằng

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giảiphóng mặt bằng trên địa bàn thành phố tp hà nội gồm: Ủy ban nhân dân cung cấp huyện,Trung tâm phát triển quỹ đất, Hội đồng bồi thường, cung ứng và tái định cư với các
Ban làm chủ dự án chi tiêu xây dựng của thành phố thủ đô (Ủy ban nhân dân cung cấp huyệnđược phép giao cho đơn vị chức năng trực thuộc trực tiếp tổ chức tiến hành nhiệm vụ giảiphóng mặt phẳng cụ thể).

Chương II

BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT

Điều 5. Nguyên tắcbồi thường xuyên về khu đất khi đơn vị nước thu hồi đất (Thựchiện Điều 74 phép tắc Đất đai và Khoản 4 Điều 3 Nghị định 01/2017/NĐ-CP về sửa đổi,bổ sung Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP)

Người sử dụng đất khi bên nước thu hồiđất nếu có đủ đk được đền bù theo lao lý tại Điều 75 điều khoản Đất đaithì được bồi thường bằng tiền theo giá chỉ đất rõ ràng của loại đất thu hồi do Ủyban nhân dân thành phố quyết định. Trường hợp có điều kiện về quỹ đất thì đượcxem xét để bồi hoàn bằng vấn đề giao đất tất cả cùng mục tiêu sử dụng với các loại đấtthu hồi.

Điều 6. Xác địnhgiá đất ví dụ làm địa thế căn cứ tính bồi thường, cung ứng về đất (Thực hiện tại điểm đ, khoản 4 Điều 114 cơ chế Đất đai với Khoản 4 Điều 3Nghị định 01/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 18 Nghị định số44/2014/NĐ-CP)

Việc xác định giá đất ví dụ làm căncứ tính bồi thường, cung ứng về đất được thực hiện sau thời điểm có thông tin thu hồi đấtcủa phòng ban nhà nước bao gồm thẩm quyền và triển khai theo chế độ hiện hành.

Điều 7. Bồi thườngkhi nhà nước tịch thu đất ở (Thực hiện nay Điều 79Luật Đất đai và điểm a, khoản 1 Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP)

1. Hộ gia đình, cá thể đang sử dụngđất ở, người việt nam định cư ở nước ngoài đang download nhà ở gắn sát với quyềnsử dụng khu đất tại nước ta có đủ điều kiện được bồi thường mà không thể đất ở,nhà nghỉ ngơi nào khác trong địa phận xã, phường, thị xã nơi có đất sống thu hồi, thì đượcbồi thường bằng đất sinh sống hoặc công ty ở, trong số trường phù hợp sau:

a) Hộ gia đình, cá nhân, fan Việt
Nam định cư ở nước ngoài bị thu hồi cục bộ đất ở;

b) Hộ gia đình, cá nhân, người Việt

2. Ngôi trường hợp điều khoản tại khoản 1 Điềunày, trường hợp ở khu vực các quận thì hộ gia đình, cá nhân, người nước ta định cư ởnước bên cạnh được bồi thường bằng 01 (một) căn hộ chung cư chung cư tái định cư đến 01 chủsử dụng đất.

a) diện tích căn hộ được bồi thườngkhông cao hơn 02 lần diện tích đất làm việc bị thu hồi nhưng ko thấp rộng suất tái địnhcư tối thiểu điều khoản tại Điểm b Khoản 1 Điều 29 của giải pháp này (30m2).

b) Phần diện tích căn hộ tái định cưvượt 02 lần diện tích s đất nghỉ ngơi bị tịch thu hoặc to hơn 30m2 (đối vớitrường thích hợp bị thu hồi đất ở nhỏ hơn 15m2) buộc phải mua theo giá bán nhàdo Ủy ban nhân dân tp quy định nhân hệ số K= 1,1.

3. Ngôi trường hợp nguyên lý tại khoản 1 Điềunày, giả dụ ở quanh vùng các huyện, thị xã thì hộ gia đình, cá nhân, người vn địnhcư ở quốc tế được bồi thường bởi đất ở.

a) diện tích đất sinh sống được bồi hoàn bằngdiện tích đất ở bị thu hồi nhưng ko thấp hơn suất tái định cư tối thiểu quyđịnh tại Điểm a Khoản 1 Điều 29 của lao lý này với không quá quá giới hạn mức giaođất ở bắt đầu tối nhiều tại địa phương.

b) Phần diện tích s đất tái định cư vượtdiện tích đất ở bị tịch thu phải nộp tiền theo giá thu tiền thực hiện đất lúc giaođất tái định cư nhân hệ số điều chỉnh K do ubnd cấp thị xã xem xét, quyết địnhcho phù hợp với từng dự án khu tái định cư, theo nguyên tắc: trên địa bàn các quậncó sắp xếp giao đất tái định cư (nếu có) thì hệ số kiểm soát và điều chỉnh K buổi tối thiểu là1,3; đối với địa bàn những huyện thì hệ số kiểm soát và điều chỉnh K về tối thiểu là 1,1.

4. Quý hiếm nhà ở, khu đất ở chỗ thu hồi,giá trị công ty ở, đất ở bồi hoàn được xác định cụ thể và tính toán trên phươngán bồi thường, cung ứng và tái định cư.

5. Đối với ngôi trường hợp bồi hoàn bằngđất ở tái định cư hoặc nhà ở tái định cư, nếu gồm chênh lệch về cực hiếm thì phầnchênh lệch kia được thanh toán giao dịch bằng chi phí theo phép tắc sau:

a) Trường thích hợp tiền bồi hoàn về đấtlớn hơn tiền khu đất ở, nhà tại tái định cư thì người được bố trí tái định cư được nhậnphần chênh lệch đó;

b) Trường vừa lòng tiền đền bù về đấtnhỏ hơn tiền đất ở, nhà ở tái định cư thì người được sắp xếp tái định cư phải nộpphần chênh lệch, trừ ngôi trường hợp hình thức tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định 47/2014/NĐ-CP .

c) Khoản chênh lệch fan bị thu hồiđất được trao hoặc yêu cầu nộp được xác định tại phương pháp bồi thường, hỗ trợ, táiđịnh cư.

6. Fan được bồi thường bởi nhà ở,đất sinh hoạt theo nguyên lý tại Khoản 1 Điều này nếu bao gồm nguyện vọng thì được bồi thườngbằng chi phí và cung ứng tiền từ bỏ lo tái định cư theo điều khoản tại Điều 30 của Quy địnhnày.

Điều 8. Bồi thườngđối với khu đất phi nông nghiệp chưa phải là khu đất ở (Thựchiện Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP)

Hộ gia đình, cá nhân đang thực hiện đấtphi nông nghiệp chưa hẳn là khu đất ở được nhà nước dịch vụ cho thuê đất thu tiền thuê đấtmột lần cho cả thời gian thuê nhưng mà được miễn chi phí thuê khu đất do triển khai chínhsách đối với người có công với nước khi đơn vị nước thu hồi đất được bồi thườngbằng tiền theo giá đền bù đất phi nntt do Ủy ban dân chúng Thành phốquyết định.

Điều 9. Bồi thườngvề đất so với những tín đồ đang đồng quyền áp dụng đất (Thực hiện khoản 2 Điều 15 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP)

Tổ chức, hộ gia đình, cá thể có đồngquyền thực hiện đất trường đoản cú thỏa thuận, phân chia tiền đền bù về đất, trường hợpkhông tự thỏa thuận được thì triển khai theo phương pháp của pháp luật.

Điều 10. Bồi thườngchi phí tổn hợp lý đầu tư vào đất còn lại (Thực hiện
Điều 76 chính sách Đất đai với Điều 3 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP)

Các trường vừa lòng được đền bù chiphí đầu tư chi tiêu vào đất còn sót lại khi bên nước thu hồi đất theo chính sách tại Khoản 1Điều 76 qui định Đất đai mà không có hồ sơ, triệu chứng từ minh chứng các khoản chi phíđã đầu tư chi tiêu vào đất còn sót lại (trừ trường hợp thu hồi đất công ích theo chính sách tại
Điều đôi mươi của lao lý này) thì được bồi thường túi tiền đầu tứ vào khu đất còn lạitheo nút sau:

1. Đối với khu đất nông nghiệp

a) Đối cùng với đất nntt trồng lúanước, khu đất trồng cây hàng năm: 50.000 đồng/m2; so với đất nông nghiệptrồng cây thọ năm, đất nuôi trồng thủy sản: 35.000 đồng/m2. Nút bồithường về tối đa không vượt quá 250.000.000 đồng/chủ sử dụng đất

b) Đối với đất rừng chế tạo bị thu hồiđến 01 (một) ha: 25.000 đồng/m2; so với đất rừng phân phối bị thu hồitừ bên trên 01 (một) ha trở lên: 7.500 đồng/m2. Mức đền bù tối đakhông vượt quá 500.000.000 đồng/chủ sử dụng.

2. Đối với đất phi nông nghiệp (được
Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, thuê mướn theo nguyên tắc tại những Điểma, b, c Khoản 1 Điều 76 nguyên tắc đất đai): 35.000 đồng/m2.

Chương III

BỒI THƯỜNG, HỖTRỢ VỀ TÀI SẢN

Điều 11. Đơn giáxây dựng mới đối với nhà, công trình (Thực hiệnkhoản 1, 4 Điều 9 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP)

1. Áp dụng theo đơn giá vì chưng Ủy bannhân dân thành phố ban hành;

2. Đối cùng với nhà, công trình xây dựng có cung cấp hạng,kết cấu tương đương với nhà ở thì được phép vận dụng đơn giá xây dựng mới do Ủyban nhân dân tp ban hành;

3. Đối với nhà, công trình xây dựng không áp dụngđược hoặc không vận dụng được 1-1 giá xây mới của Ủy ban nhân dân Thành phốban hành thì tùy thuộc đặc thù công trình, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và táiđịnh cư xác định đơn giá xây dựng, report Ủy ban nhân dân cung cấp huyện phê duyệttheo phương thức sau:

a) Vận dụng túi tiền xây dựng trong bảngsuất vốn chi tiêu xây dựng công trình xây dựng do cỗ Xây dựng công bố tại thời gian tínhtoán và nhân cùng với chỉ số giá bán (phần thi công công trình) bởi Sở xây dừng công bốxác định tại thời gian tính toán;

b) nếu như không vận dụng được đơn giáxây dựng bắt đầu theo biện pháp trên thì Đơn vị thẳng làm nhiệm vụ bồi thường,giải phóng mặt bằng căn cứ biên phiên bản điều tra hiện trạng của Tổ công tác (có xácnhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị xã nơi tịch thu đất) khi thuê đơn vịtư vấn có tư phương pháp pháp nhân đủ năng lượng căn cứ vào hồ sơ hoàn công, quyết toáncông trình hoặc lập lại kiến tạo dự toán (trường hợp không tồn tại hồ sơ trả cônghoặc xây dựng của công trình, quyết toán) để lập dự trù xây dựng công trình mớicó tiêu chuẩn chỉnh kỹ thuật tương đương. Trên các đại lý hồ sơ bản vẽ hiện trạng, dự toánxây dựng bắt đầu do đối kháng vị tư vấn lập, Đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ bồi thường, giảiphóng mặt phẳng gửi Phòng cai quản đô thị thẩm định, báo cáo Hội đồng bồi thường,hỗ trợ với tái định cư coi xét, trình Ủy ban nhân dân cấp cho huyện phê phê chuẩn phươngán bồi thường, hỗ trợ.

Điều 12. Bồi thườngđối với nhà ở, công trình xây dựng xây dựng thích hợp pháp theo qui định tại Điều 31, Điều 32Nghị định 43/2014/NĐ-CP (Thực hiện nay khoản 1 Điều88 cùng khoản 1, 2 Điều 89 quy định Đất đai cùng khoản 1,3 Điều 9 Nghị định số47/2014/NĐ-CP)

1. Đối với nhà, dự án công trình bị cắtxén, phá dỡ một phần khi đơn vị nước thu hồi đất thì được bồi thường, cung ứng nhưsau:

a) Nhà, dự án công trình bị cắt xén, phá dỡmột phần mà phần sót lại không bảo vệ khả năng chịu đựng lực thì được bồi thườngtoàn cỗ nhà, công trình.

b) bên bị giảm xén phá tháo không thuộcquy định tại điểm a của khoản này mà diện tích s còn lại chỉ từ cầu thang, đơn vị vệsinh thì được bồi thường toàn cục diện tích nhà. Trường hợp nhà bị cắt xén, phádỡ, trong những số ấy nếu có 1 phần cầu thang bị phá toá thì được bồi thường tổng thể cầuthang;

c) Nhà, công trình xây dựng bị cắt xén, phá dỡmột phần mà phần còn lại đảm bảo an toàn khả năng chịu lực thì ngoài câu hỏi được bồi thườngdiện tích nhà, dự án công trình phải phá dỡ đến chỉ giới giảm xén theo quy hoạch, cònđược bồi thường bổ sung phần nhà, công trình xây dựng bị tác động do giảm xén, phá dỡtheo lao lý sau:

- Đối với công ty khung bê tông cốt théphoặc kết cấu khung thép thì diện tích s sàn thành lập được bồi thường bổ sung tínhtừ chỉ giới giảm xén theo quy hoạch cho khung kết cấu chịu đựng lực gần nhất;

- Đối với bên kết cấu xây gạch chịu đựng lựcbị giảm xén một phần, không tác động tới an ninh của tòa nhà thì diện tích s sànxây dựng được bồi thường bổ sung bằng chiều rộng mặt tiền nhà trước lúc cắt xénnhân với chiều sâu bởi 1 m cùng nhân với số tầng bên bị giảm xén.

d) Đối với nhà, dự án công trình bị giảm xén,phá dỡ một phần mà phần còn sót lại vẫn áp dụng được thì ngoài việc bồi thường theoquy định còn được bồi thường hoàn trả mặt chi phí nhà, dự án công trình theo công thứcsau:

Gmt= Bmt x Gxd x Smt x T

Gmt: quý hiếm phần khía cạnh tiềnđược đền bù hoàn trả;

Bmt: Chiều rộng phương diện tiềnđược khẳng định như sau:

- bằng chiều rộng phương diện tiền bên trướckhi cắt xén trong trường thích hợp chiều rộng phương diện tiền tại vị trí cắt theo chỉ giớiquy hoạch nhỏ dại hơn chiều rộng khía cạnh tiền nhà trước khi cắt xén;

- bởi chiều rộng phương diện tiền đơn vị tại vịtrí giảm theo chỉ giới quy hướng trong trường thích hợp chiều rộng mặt tiền tại vị trícắt theo quy hoạch lớn hơn hoặc bằng chiều rộng mặt tiền nhà trước lúc cắt xén;

Gxd: Đơn giá xây dừng mớitính bên trên một mét vuông sàn xây dựng, dự án công trình xây dựng;

Smt: Chiều sâu được quy địnhbằng 1m;

T: số lượng tầng bị cắt xén.

2. Nấc bồi thường so với nhà, côngtrình xây cất hợp pháp khác gắn sát với khu đất khi nhà nước thu hồi theo Khoản 1Điều 9 Nghị định 47/2014/NĐ-CP được dụng cụ như sau:

Mức bồi thường

=

Giá trị hiện gồm của nhà, công trình xây dựng bị thiệt hại

+

(Giá trị hiện tất cả của nhà, dự án công trình bị thiệt hại) x 60%

Mức đền bù không thấp rộng 60% vàkhông vượt thừa 100% quý hiếm xây new nhà, công trình xây dựng có tiêu chuẩn chỉnh kỹ thuậttương đương với nhà công trình xây dựng bị thiệt hại.

- thời hạn khấu hao vận dụng làm căncứ xác minh giá trị hiện tất cả của nhà, công trình xây dựng bị thiệt hại được vẻ ngoài nhưsau:

+ 8 năm so với nhà tạm, vật dụng kiếntrúc;

+ đôi mươi năm so với nhà một tầng máingói hoặc mái tôn (không vận dụng cho nhà xưởng và kho thông dụng lao lý tại bảngsuất vốn đầu tư chi tiêu xây dựng công trình xây dựng do bộ Xây dựng công bố) tường phủ bọc xâygạch chiều cao to hơn 3m (không tính độ cao tường thu hồi);

+ 30 năm so với nhà 1 tầng mái bằngbê tông cốt thép hoặc mái bằng bê tông cốt thép trên lợp tôn, lợp ngói;

+ 30 năm đối với nhà xưởng với khothông dụng hiện tượng tại bảng suất vốn chi tiêu xây dựng dự án công trình do cỗ Xây dựngcông bố;

+ 50 năm so với nhà 2-3 tầng tườngxây gạch, mái bởi bê tông cốt thép hoặc mái bằng bê tông cốt thép bên trên lợptôn, lợp ngói;

+ 60 năm đối với nhà 4-5 tầng trởlên.

- bên tạm, dự án công trình xây dựng phục vụsản xuất nntt trên đất nông nghiệp, bao gồm cả trên đất nntt tạm giao,cho thuê, đấu thầu được Ủy ban nhân dân cấp cho xã cho phép thì được bồi thường bằng100% đối kháng giá xây dựng mới theo quy định.

3. Bài toán bồi hay nhà, công trìnhxây dựng không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo phương pháp của Bộ thống trị chuyên ngànhquy định trên Khoản 4 Điều 9 Nghị định 47/2014/NĐ-CP được thực hiện theo quy địnhtại Điểm b Khoản 3 Điều 11 của biện pháp này.

Điều 13. Bồi thườngchi phí tổn tự cải tạo, sửa chữa, tăng cấp nhà, công trình đối với người vẫn sử dụngnhà ở thuộc về Nhà nước (Thực hiện khoản 1Điều 14 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP)

1. Người sử dụng nhà sống thuộc sở hữu
Nhà nước (nhà mướn hoặc nhà do tổ chức triển khai tự quản) phía trong phạm vi thu hồi đấtphải phá tháo thì được bồi thường chi tiêu tự cải tạo, sửa chữa, nâng cấp theo đơngiá xây mới do Ủy ban nhân dân thành phố quy định đối với từng hạng mục đượccải tạo, sửa chữa, nâng cấp (trừ ngôi trường hợp xây đắp cơi nới trái phép, xây dựngtrên khuôn viên đất lưu không ở trong nhà đó).

2. Phần diện tích s xây dựng cơi nớitrái phép, xây đắp trên khuôn viên khu đất lưu không thì không được bồi thường,nhưng được xét hỗ trợ theo Điều 14 của lý lẽ này.

Điều 14. Hỗ trợnhà, công trình xây dựng xây dựng không hợp pháp theo phương pháp tại Điều 31, Điều 32 Nghịđịnh 43/2014/NĐ-CP (Thực hiện tại khoản 1 và khoản2 Điều 92 vẻ ngoài Đất đai với Điều 25 Nghị định số 47/2014/ND-CP)

Điều 15. Bồi thườngchi phí dịch rời tài sản khi đơn vị nước thu hồi đất(Thực hiện Điều 91 pháp luật Đất đai)

1. Đối cùng với hộ gia đình, cá nhân:

Bồi thường 5.000.000 đồng (năm triệuđồng)/chủ thực hiện nhà ở, đất ở so với trường hợp di chuyển chỗ sinh hoạt trong phạm vi
Thành phố; 8.000.000 đồng (tám triệu đồng)/chủ thực hiện nhà ở, khu đất ở so với trườnghợp dịch chuyển chỗ ngơi nghỉ về tỉnh, thành phố khác.

2. Đối cùng với tổ chức:

Đối với hệ thống máy móc, dây chuyềnsản xuất và gia tài hợp pháp hoàn toàn có thể tháo dời và dịch rời được thì Đơn vị trựctiếp làm nhiệm vụ bồi thường, gpmb căn cứ biên bạn dạng điều tra hiệntrạng của Tổ công tác, có chứng thực của Ủy ban dân chúng xã, phường, thị xã nơithu hồi đất, lúc thuê đơn vị tư vấn có tư giải pháp pháp nhân lập dự trù tháo dỡ, dichuyển, lắp đặt lại (bao có cả mức thiệt hại khi dỡ dỡ, vận chuyển, lắp đặthệ thống lắp thêm móc, dây chuyền sản xuất), nhờ cất hộ Phòng trình độ chuyên môn quận, huyện, thịxã đánh giá để báo cáo Hội đồng bồi thường, cung cấp và tái định cư xem xét,trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.

3. Túi tiền phá dỡ những công trình xâydựng trong phạm vi chỉ giới tịch thu đất gpmb phải được xác địnhvà tính toán trong quý hiếm tổng mức chi tiêu của dự án.

Điều 16. Bồi thườngđối với dự án công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng làng hội sẽ sử dụng nối sát với đất (Thực hiện nay khoản 3 Điều 89 phép tắc Đất đai)

Việc bồi thường đối với công trình hạtầng kỹ thuật, hạ tầng xóm hội đang sử dụng gắn sát với khu đất theo khoản 3 Điều89 của luật Đất đai được xác định như sau:

1. Đối với dự án công trình hạ tầng kỹ thuật,hạ tầng buôn bản hội đang sử dụng, phải dịch rời thì nấc bồi thường bằng tiền tính bằnggiá trị xây dựng mới của công trình xây dựng có tiêu chuẩn kỹ thuật tương tự theo quyđịnh. Đơn vị cai quản lý, sử dụng, khai thác công trình có nhiệm vụ xây dựng mới,di chuyển công trình; ví như công trình không còn sử dụng thì ko được bồi thường.

Trường hợp công trình xây dựng hạ tầng sẽ sửdụng, phải di chuyển mà không được xếp một số loại vào cấp cho tiêu chuẩn kỹ thuật thì Sởquản lý chuyên ngành xác định cấp tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm tính bồi thường.

2. Đối với những dự án theo con đường liênquan cho nhiều địa phận (quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn), câu hỏi dichuyển những công trình hạ tầng nghệ thuật đang sử dụng phải thực hiện đồng bộ. Trườnghợp các đơn vị tài giỏi sản có văn bạn dạng đề nghị được nhận bồi thường bằng hoàn trảcông trình (thay việc nhận bồi thường bằng tiền theo qui định tại khoản 1 Điềunày) thì việc hoàn trả bằng công trình xây dựng được xem xét, thực hiện như sau:

a) căn cứ biên bạn dạng điều tra hiện trạngcông trình hạ tầng kỹ thuật đang sử dụng, phải di chuyển của Tổ công tác làm việc (cóxác thừa nhận của Ủy ban quần chúng. # xã, phường, thị trấn nơi tịch thu đất với của solo vịquản lý, sử dụng, khai thác công trình), Đơn vị trực tiếp làm trách nhiệm bồi thường,giải phóng mặt bằng có trọng trách lập hoặc thuê đối chọi vị hỗ trợ tư vấn có tư cách phápnhân lập xây đắp dự toán xây dựng dự án công trình mới gồm tiêu chuẩn chỉnh kỹ thuật tươngđương, giữ hộ Phòng quản lý đô thị để thẩm định trước lúc trình Ủy ban dân chúng quận,huyện, thị thôn phê duyệt phương pháp bồi thường, hỗ trợ.

b) giá chỉ trị phương án bồi thường, hỗtrợ được phê săn sóc là kinh phí để Đơn vị thẳng làm trọng trách bồi thường, giảiphóng mặt bằng tổ chức thực hiện di chuyển, xây dựng công trình xây dựng và hoàn trả,bàn giao cho đối kháng vị có tài sản. Việc tổ chức di chuyển, xây dựng công trình phảithực hiện theo đúng trình tự, pháp luật về làm chủ dự án đầu tư; gia sản thu hồikhông còn dùng, được xử lý theo đúng những quy định hiện hành.

c) trường hợp đối chọi vị có tài sản cónhu cầu bổ sung công năng, tăng dung lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật thì phần bổsung tăng thêm đơn vị nên chi trả.

Đơn vị tiếp nhận tài sản bao gồm trách nhiệmthực hiện câu hỏi đánh giá, ghi tăng vốn công ty nước tại doanh nghiệp theo như đúng cácquy định.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm tráchnhiệm phát hành Thông báo yêu mong chủ download tài sản, công trình xây dựng nằm vào chỉgiới giải phóng mặt bằng cung ứng các loại giấy tờ liên quan cho quyền sở hữutài sản cùng việc đầu tư xây dựng tài sản, công trình phục vụ cho công tác làm việc bồithường, cung cấp khi di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng buôn bản hội vẫn sửdụng nối liền với đất. Sau trăng tròn ngày có tác dụng việc kể từ thời điểm có thông báo mà nhà sở hữutài sản không hợp tác và ký kết thì Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ huy thực hiện tại giảiphóng mặt phẳng theo quy định.

Xem thêm: Top 15 cách tết tóc đẹp, xinh lung linh lại cực đơn giản, 365 kiểu tết tóc ngắn đẹp đơn giản và dễ làm

Điều 17. Bồi thườngdi gửi mồ mả (Thực hiện Điều 18 Nghị định số47/2014/NĐ-CP)

1. Trường thích hợp hộ gia đình dịch chuyển mồmả về khu đất do công ty nước bố trí thì được bồi thường dịch chuyển mồ mả theo đơngiá cụ thể do Ủy ban nhân dân thành phố quy định.

2. Ngôi trường hợp mái ấm gia đình tự lo đất dichuyển mồ mả thì xung quanh phần bồi thường dịch rời theo khoản 1 Điều này, hộ giađình được cung ứng thêm chi tiêu về khu đất đai là 5.000.000 đồng (năm triệu đồng)/mộ.

3. Trong thời hạn thực hiện nay công tácgiải phóng mặt bằng của dự án, trường vừa lòng hộ gia đình, cá nhân trong khoanh vùng nơithu hồi khu đất có người thân trong gia đình mất mà lại không được mai táng vào nghĩa địa theothông lệ của địa phương vì nghĩa trang phía trong chỉ giới giải tỏa mặt bằngthì hộ gia đình, cá nhân đó được cung ứng 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) màkhông được bồi thường, hỗ trợ theo khoản 1 với khoản 2 Điều này.

4. Tuyển mộ xây có phong cách xây dựng đặc biệt: Đơnvị thẳng làm trách nhiệm bồi thường, gpmb lập dự toán hoặc thuêđơn vị tư vấn đủ năng lượng lập dự toán gửi Phòng quản lý đô thị quận, huyện, thịxã thẩm định trước khi trình Ủy ban dân chúng quận, huyện, thị buôn bản phê duyệt.

5. Đối với chiêu tập vô chủ: Đơn vị trực tiếplàm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng đền bù mặt bằng ký vừa lòng đồng với Ban giao hàng lễtang tp để di chuyển mộ. Ngôi trường hợp ký hợp đồng cùng với Ban quản lý nghĩa trangcủa địa phương làng để dịch chuyển mộ thì thanh toán theo đối chọi giá dịch rời mộ vị Ủyban nhân dân thành phố quy định.

6. Đối với mộ có khá nhiều tiểu: ko kể việcbồi thường dịch chuyển đối cùng với 01 chiêu mộ (tương ứng cùng với 01 tiểu) theo quy định; mỗi mộttiểu vạc sinh sẽ tiến hành bồi thường di chuyển theo 1-1 giá tuyển mộ đất do Ủy ban nhândân tp quy định.

Điều 18. Bồi thườngđối cùng với cây trồng, vật dụng nuôi (Thực hiện nay Điều 90Luật Đất đai)

1. Sở Tài chính địa thế căn cứ hướng dẫn củacác Bộ, ngành gồm liên quan ban hành thông báo (định kỳ sản phẩm năm) mức giá tối đalàm cửa hàng tính bồi thường, cung cấp cho từng đội cây trồng, thứ nuôi là thủy sảnkhông dịch chuyển được. Căn cứ thông báo giá của Sở Tài bao gồm và thực tiễn tại địaphương, Ủy ban nhân dân cung cấp huyện đưa ra quyết định mức bồi thường, cung ứng đối cùng với từngloại cây trồng, vật dụng nuôi tuy thế không được vượt mức giá tối nhiều theo thông báo của
Sở Tài chính.

2. Đối với cây trồng hoặc vật dụng nuôi cóthể di chuyển đến cửa hàng mới, Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ thực tế để quyếtđịnh mức hỗ trợ thiệt sợ hãi và chi phí di chuyển, cơ mà mức hỗ trợ tối đa khôngvượt vượt 30% nút bồi thường.

Điều 19. Bồi thường,hỗ trợ thiệt hại so với trường hòa hợp không làm biến hóa mục đích sử dụng đấtnhưng làm hạn chế kĩ năng sử dụng đất so với đất thuộc hành lang bình yên khixây dựng công trình có hiên chạy dài bảo vệ (Thựchiện khoản 2 Điều 10 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP với Điều 18, 19, 23 Nghị định số14/2014/NĐ-CP)

1. Căn cứ để coi xét bồi hoàn thiệthại:

a) Văn bạn dạng của phòng ban Nhà nước có thẩmquyền xác định việc hình ảnh hưởng;

b) bản vẽ xác định phạm vi đất ảnh hưởng,có chứng thực của phòng ban Nhà nước gồm thẩm quyền;

c) Văn bạn dạng của cơ quan Nhà nước tất cả thẩmquyền về biến động sử dụng đất, sử dụng tài sản.

2. Bồi thường thiệt sợ hãi về đất thuộchành lang bảo vệ an ninh đường dây dẫn năng lượng điện trên không theo quy định tại Nghị địnhsố 14/2014/NĐ-CP

a) diện tích s đất sống và những loại đấtkhác có đủ đk được bồi thường trong cùng thửa với đất ở vào hành langbảo vệ bình an đường dây dẫn năng lượng điện trên ko thuộc diện công ty nước ko thu hồiđất nhưng mà không làm biến hóa mục đích áp dụng đất cơ mà bị hạn chế kĩ năng sử dụng,thì chủ sử dụng đất được bồi thường thiệt sợ (một lần) về đất bởi 80% đối chọi giábồi thường về đất cùng loại.

b) diện tích đất trồng cây lâu năm, đấtrừng cung cấp trong hiên chạy bảo vệ bình yên đường dây dẫn năng lượng điện trên không đượchỗ trợ một đợt về đất bởi 30% solo giá bồi hoàn về đất trồng cây thọ năm, đấtrừng sản xuất.

2. Bồi thường thiệt sợ về nhà, côngtrình thuộc hiên chạy dài bảo vệ bình an đường dây dẫn điện trên không áp theo quy địnhtại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP

a) diện tích s nhà ở, công trình phục vụsinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân nằm trong hiên chạy dọc bảo vệ an toàn đường dâydẫn điện trên không, được xuất bản trên đất đủ đk bồi hay về đất, trướcngày thông báo thực hiện dự án công trình công trình lưới điện cao áp được cấp có thẩm quyềnphê duyệt, được bồi hoàn thiệt hại bởi 70% solo giá xây dựng mới do Ủy bannhân dân tp ban hành;

4. Bồi thường, cung cấp đối với cây trồngtrong với ngoài hiên chạy dọc bảo vệ an toàn khi tạo ra đường dây dẫn năng lượng điện trênkhông theo lao lý tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP:

a) cây xanh có trước lúc thông báothu hồi đất tiến hành dự án với trong hiên nhà bảo vệ an ninh đường dây dẫn điệntrên không, nếu nên chặt quăng quật và cấm trồng new theo vẻ ngoài tại khoản 3, Điều12 Nghị định 14/2014/NĐ-CP thì được bồi thường.

b) cây cỏ có trước khi thông báothu hồi đất tiến hành dự án và trong hiên chạy dài bảo vệ an toàn đường dây dẫn điệntrên ko thuộc loại không hẳn chặt bỏ và cấm trồng mới theo điều khoản tại khoản3, Điều 12 Nghị định 14/2014/NĐ-CP hoặc cây ngoài hiên chạy dài có nguy cơ tiềm ẩn vi phạmkhoảng cách an toàn quy định trên khoản 2, Điều 12 Nghị định 14/2014/NĐ-CP thìđơn vị thống trị vận hành gồm quyền kiểm tra, chặt tỉa cây để đảm bảo an ninh chođường dây dẫn năng lượng điện trên không và được cung ứng một lần, mức hỗ trợ bằng 30% nút bồithường đối với cây thuộc loại.

5. đền bù thiệt sợ khi xây dựngcác công trình xây dựng có hành lang bảo đảm an toàn khác: Ủy ban nhân dân cung cấp huyện bao gồm báo cáo,đề xuất để Ủy ban nhân dân tp xem xét, quyết định mức bồi thường, hỗ trợcụ thể.

Chương IV

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢKHÁC

Điều 20. Hỗ trợkhi tịch thu đất công ích của xã, phường, thị trấn (Thựchiện Điều 24, 25 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP)

1. Đất nông nghiệp trồng trọt sử dụng vào mục đíchcông ích của xã, phường, thị trấn không được bồi thường khi đơn vị nước thu hồi đất,nhưng được cung cấp bằng mức chi phí đất nntt trong bảng báo giá đất của Ủy bannhân dân Thành phố; tiền cung ứng được nộp vào ngân sách Nhà nước và được gửi vàodự toán giá thành hàng năm của xã, phường, thị trấn; tiền cung ứng chỉ được sử dụngđể chi tiêu xây dựng những công trình hạ tầng, sử dụng vào mục đích công ích của cấpxã chỗ bị tịch thu đất theo như đúng quy định.

Điều 21. Cung ứng ổnđịnh cuộc sống và định hình sản xuất khi bên nước tịch thu đất (Thực hiện nay điểm a khoản 2 Điều 83 mức sử dụng Đất đai và Điều 19 Nghị địnhsố 47/2014/NĐ-CP cùng Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP)

Điều 22. Hỗ trợđào tạo, biến hóa nghề với tìm kiếm việc làm khi bị đơn vị nước tịch thu đất (Thực hiện tại Điểm b Khoản 2 Điều 83 biện pháp Đất đai; Điều 20, 21 Nghị địnhsố 47/2014/NĐ-CP ; Khoản 6 Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP)

Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP , bởi 5 (năm) lần giá đất nền nông nghiệpcùng loại trong báo giá đất của Ủy ban quần chúng Thành phố.

a) bằng 1,0 (một) lần giá đất nền nôngnghiệp cùng một số loại trong bảng báo giá đất của Ủy ban quần chúng. # Thành phố so với phầndiện tích đất nntt bị thu hồi bé dại hơn 01 (một) ha/ chủ áp dụng đất.

b) bằng 0,5 (không phẩy năm) lần giáđất nntt cùng nhiều loại trong bảng báo giá đất của Ủy ban nhân dân thành phố đốivới phần diện tích s đất nntt bị tịch thu từ 01 (một) ha đến 02 (hai) ha/chủ thực hiện đất

c) Đối cùng với phần diện tích s đất bị thuhồi trên 02 (hai) ha/ chủ áp dụng đất, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ coi xét,quyết định mức cung cấp cho từng ngôi trường hợp cụ thể theo nguyên tắc tổng vốn hỗ trợtheo pháp luật tại khoản 2 Điều này buổi tối đa không quá 2.500.000.000 (hai tỷ nămtrăm triệu) đồng /chủ áp dụng đất.

3. Diện tích đất hỗ trợ theo khoản 1và 2 Điều này là tổng thể diện tích khu đất nông nghiệp tịch thu nhưng không vượt quáhạn mức giao đất nông nghiệp trồng trọt tại địa phương theo qui định tại Điều 129 qui định Đấtđai.

Điều 23. Hỗ trợđối với hộ gia đình, cá thể sử dụng đất nông nghiệp & trồng trọt được giao và đã trường đoản cú chuyểnđổi mục đích sử dụng khu đất sang desgin công trình

1. Đối với hộ gia đình, cá thể đã tựchuyển đổi mục đích sử dụng khu đất sang xây dựng công trình xây dựng để sinh sống mà không có văn bảnngăn chặn, cách xử lý của cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền thì ngoài việc được bồi thườngtheo giá đất nông nghiệp trồng trọt theo quy định, những hộ gia đình, cá thể còn được hỗ trợvề đất như sau:

c) diện tích đất được cung cấp theo các
Điểm a, b Khoản 1 Điều này là diện tích đất thực tiễn có phát hành nhà cửa, công trìnhđể sống bị tịch thu nhưng tối đa không thật hạn mức giao khu đất ở bắt đầu tối nhiều của địaphương.

2. Đối cùng với hộ gia đình, cá thể đã tựchuyển đổi mục tiêu sử dụng khu đất sang xây dựng công trình xây dựng sản xuất khiếp doanhphi nntt mà không tồn tại văn phiên bản ngăn chặn, giải pháp xử lý của cơ quan nhà nước có thẩmquyền thì ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp theo quy định,các hộ gia đình, cá thể còn được cung ứng về đất như sau:

c) diện tích đất được cung cấp theo các
Điểm a, b Khoản 2 Điều này là diện tích s đất thực tiễn có xây dựng công trình sảnxuất marketing bị tịch thu nhưng buổi tối đa không thực sự hạn mức giao đất ở mới tối đacủa địa phương.

3. Đối cùng với hộ gia đình, cá thể đã tựchuyển đổi mục đích sử dụng khu đất sang chế tạo công trình thương mại dịch vụ màkhông tất cả văn bản ngăn chặn, xử lý của cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền thì ngoàiviệc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp trồng trọt theo quy định, các hộ gia đình,cá nhân còn được hỗ trợ về đất như sau:

c) diện tích s đất được hỗ trợ theo các
Điểm a, b Khoản 3 Điều này là diện tích đất thực tế có tạo công trìnhthương mại dịch vụ thương mại bị tịch thu nhưng về tối đa không thật hạn mức giao đất ở new tốiđa của địa phương.

Điều 24. Hỗ trợkhác (thực hiện Điều 25 Nghị định số47/2014/NĐ-CP)

1. Hộ gia đình, cá nhân bị tịch thu đấtphải dịch rời chỗ sống thì được hỗ trợ thêm để bất biến đời sống bởi tiền mang đến cácnhân khẩu thực tế đang ăn uống ở tại nơi tịch thu đất. Thời gian và mức cung ứng quy địnhnhư sau:

a) Thời gian cung ứng là 06 tháng đối vớitrường vừa lòng bị phá dỡ toàn bộ nhà ở với 03 tháng so với trường thích hợp bị phá cởi mộtphần bên ở.

b) Mức cung cấp bằng tiền cho một nhânkhẩu/tháng tương đương 30 kilogam gạo theo giá vày Sở Tài chính công bố hàng năm.

2. Hỗ trợ thuê nhà, vị trí di chuyểntạm cư so với hộ gia đình, cá nhân

a) Chủ áp dụng nhà ở, khu đất ở bị thu hồiđược tiêu chuẩn tái định cư nhưng lại chủ đầu tư chưa kịp sắp xếp vào khu vực tái địnhcư theo hình thức hoặc vào quỹ công ty tạm cư trung đưa của Thành phố, nếu tựnguyện chuyển nhượng bàn giao mặt bằng đúng quy trình và trường đoản cú lo lâm thời cư thì được hỗ trợ tiền thuênhà tạm thời cư một triệu đồng (một triệu đồng)/nhân khẩu thực tế ăn sống tại chỗ thu hồiđất/tháng hoặc 2.000.000 đồng (hai triệu đồng)/hộ độc thân/tháng, nhưng mức hỗtrợ không thực sự 6.000.000 đồng (sáu triệu đồng)/chủ thực hiện nhà ở, khu đất ở/tháng.

Thời gian hỗ trợ tính từ khi bàn giaomặt bởi đến lúc có thông tin nhận đơn vị tái định cư (trường phù hợp được mua nhà ở táiđịnh cư); tính từ khi chuyển giao mặt bằng đến lúc có thông tin nhận khu đất tái địnhcư thêm vào đó 06 mon để xây nhà (trường phù hợp được giao đất tái định cư).

Trường đúng theo bị thu hồi một phần đất nghỉ ngơi màchủ thực hiện nhà ở, khu đất ở không được tiêu chuẩn tái định cư nhưng thực tiễn bị phádỡ tổng thể hoặc một phần nhà ở, nếu chuyển nhượng bàn giao mặt bằng đúng quá trình thì cũng đượchỗ trợ tiền thuê đơn vị tạm theo mức bên trên trong 06 mon (đối cùng với trường thích hợp bịphá dỡ tổng thể nhà ở) với 03 tháng (đối cùng với trường hợp bị phá dỡ một phần nhà ở).

b) Trường vừa lòng đủ đk được bốtrí tái định cư nhưng tự nguyện chuyển giao mặt bằng và trường đoản cú lo khu vực ở tạm cư thì còn đượcbổ sung cung cấp di chuyển nhà tạm 5.000.000 đồng (năm triệu đồng)/chủ sử dụngnhà ở, khu đất ở.

3. Cung cấp thuê nhà, địa điểm di chuyểntạm cư đối với tổ chức bị tịch thu nhà đất phải dịch chuyển đến đại lý mới

Ngoài câu hỏi được đền bù di chuyểntheo quy định, trường vừa lòng phải dịch chuyển đến cơ sở bắt đầu nhưng tp chưa kịpbố trí địa điểm dịch rời thì được hỗ trợ thuê trụ sở, công ty xưởng, nhà làm việc,kho tàng tạm thời trung chuyển. Mức cung ứng xác định bằng diện tích nhà, đấtđang thuê (nhưng buổi tối đa không vượt quá diện tích bị thu hồi) nhân solo giá thuêdo Ủy ban nhân dân thành phố quy định cho thời hạn tính từ khi bàn giao toàn bộmặt bằng đến lúc có thông báo nhận địa điểm mới của Ủy ban quần chúng. # Thành phốnhưng thời gian cung cấp tối đa không quá 12 tháng.

3. Cung cấp gia đình chủ yếu sách, giađình đã hưởng chế độ trợ cấp xã hội khi phải di chuyển chỗ ở

Hỗ trợ mái ấm gia đình chính sách, hộ giađình đã hưởng chính sách trợ cấp xã hội ở trong nhà nước theo xác nhận của chống Laođộng, mến binh và Xã hội lúc phải dịch chuyển chỗ ở vì bị thu hồi nhà ở, đất ởnhư sau:

a) Người vận động Cách mạng trướcnăm 1945, hero lực lượng vũ trang, Bà mẹ việt nam anh hùng, nhân vật lao động,thân nhân của liệt sỹ đang hưởng chi phí tuất nuôi dưỡng các tháng và thươngbinh, bệnh dịch binh, fan đang hưởng chính sách như thương, thương binh bị mất sứclao động từ 81% trở lên: được cung cấp 7.000.000 đồng (bảy triệu đồng)/ công ty sử dụngnhà, đất;

b) yêu quý binh, bạn được hưởngchính sách như yêu mến binh, thương bệnh binh bị mất sức lao rượu cồn từ 61% mang lại dưới 81%:được cung cấp 6.000.000 đồng (sáu triệu đồng)/ chủ áp dụng nhà, đất;

c) yêu mến binh, fan được hưởngchính sách như yêu quý binh bị mất sức lao rượu cồn từ 41% cho dưới 61%: được hỗ trợ5.000.000 đồng (năm triệu đồng)/ chủ sử dụng nhà, đất;

d) mái ấm gia đình liệt sỹ, người có cônggiúp đỡ bí quyết mạng đang hưởng trợ cấp cho hàng tháng, mến binh, fan được hưởngchính sách như yêu mến binh bị mất mức độ lao cồn từ 21% đến dưới 41%: được hỗ trợ4.000.000 đồng (bốn triệu đồng)/chủ thực hiện nhà, đất;

e) Hộ mái ấm gia đình có người đang tận hưởng chếđộ trợ cấp xã hội khác của nhà nước: được hỗ trợ 3.000.000 đồng (ba triệu đồng)/chủ thực hiện nhà, đất.

Trường vừa lòng trong hộ mái ấm gia đình có nhiềungười nằm trong diện được hưởng một trong những mức cung cấp trên thì hộ gia đình chỉđược tính cung cấp một lần theo nút cao nhất.

4. Thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng

a) Đối với chủ áp dụng đất nông nghiệplà hộ gia đình, cá nhân, có đủ đk được đền bù về khu đất theo quy định,đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, chuyển giao mặt bằng đúng tiến độ thì được thưởng3.000 đồng/m2, nhưng không thật 3.000.000 đồng/chủ thực hiện đất;

b) Đối cùng với chủ áp dụng nhà ở, khu đất ởhoặc khu đất sản xuất marketing phi nông nghiệp & trồng trọt là hộ gia đình, cá nhân:

- Trường vừa lòng bị thu hồi toàn thể hoặcthu hồi 1 phần đất nhưng đề nghị phá dỡ toàn thể nhà sinh hoạt hoặc cục bộ nhà xưởng,công trình phục vụ sản xuất sale thì được thưởng như sau:

+ 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) /chủsử dụng nhà, đất đối với trường đúng theo di chuyển, bàn giao mặt bằng trước thời gian ngày quyđịnh trường đoản cú 16 ngày trở lên;

+ 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng)/chủsử dụng nhà, đất so với trường đúng theo di chuyển, bàn giao mặt bằng trước ngày quyđịnh trong phạm vi 15 ngày;

+ 3.000.000 đồng (ba triệu đồng)/chủsử dụng nhà, đất đối với trường hợp di chuyển, chuyển nhượng bàn giao mặt bằng đúng ngày quyđịnh.

- Trường thích hợp bị thu hồi một phần đấtmà không hẳn phá dỡ cục bộ nhà, dự án công trình thì được thưởng theo luật pháp sau:

+ 3.000.000 đồng (ba triệu đồng)/chủsử dụng nhà, đất đối với trường vừa lòng di chuyển, chuyển giao mặt bằng trước ngày quyđịnh tự 16 ngày trở lên;

+ 2.000.000 đồng (hai triệu đồng)/chủsử dụng nhà, đất so với trường đúng theo di chuyển, chuyển giao mặt bằng trước thời điểm ngày quyđịnh trong phạm vi 15 ngày;

+ 1.000.000 đồng (một triệu đồng)/chủsử dụng nhà, đất so với trường vừa lòng di chuyển, bàn giao mặt bằng đúng ngày quyđịnh.

c) Đối cùng với tổ chức kinh tế bàn giao mặtbằng đúng giai đoạn quy định: Được thưởng 10.000đ/m2 đất gồm xây dựngnhà xưởng, nhà thao tác bị thu hồi, nhưng tối đa không quá 500.000.000 đồng/tổchức (năm trăm triệu đồng) và về tối thiểu ko thấp rộng 5.000.000 đồng/tổ chức(năm triệu đồng).

5. Trong những trường hợp thay thể, căn cứtình hình thực tế, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ xem xét, ra quyết định biện pháp hỗtrợ khác để đảm bảo có khu vực ở, định hình đời sống, cấp dưỡng và công bình đối vớingười có đất hồi đất.

Chương V

TÁI ĐỊNH CƯ

Điều 25. Xác địnhgiá đất ở làm địa thế căn cứ thu tiền áp dụng đất lúc giao đất tái định cư; giá cả nhàở căn hộ tái định cư cùng giá cho thuê, dịch vụ cho thuê mua công ty ở nhà ở tái địnhcư.

1. Giá chỉ thu tiền thực hiện đất lúc giaođất tái định cư được khẳng định theo lý lẽ và cách thức xác định giá đất nền ởcụ thể làm căn cứ bồi thường, cung cấp và tái định cư khi đơn vị nước thu hồi đất.

2. Giá thành nhà tái định cư và giá chothuê, dịch vụ cho thuê mua nhà tái định cư vị Sở xây dựng phê chú ý theo nguyên tắc,tiêu chí bởi vì Ủy ban nhân dân tp quy định với theo Thông tứ hướng dẫn của Bộ
Xây dựng.

Điều 26. Giao đất,bán căn hộ chung cư chung cư đối với hộ gia đình có không ít thế hệ, các cặp bà xã chồngcùng chung sống trên một thửa đất ở bị thu hồi (Thựchiện khoản 2 Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP)

1. Trường thích hợp được đền bù bằngcăn hộ

Trường đúng theo trong hộ gia đình được bồithường về khu đất ở có không ít thế hệ, đông nhân khẩu, nhiều cặp vợ ông xã ăn nghỉ ngơi thườngxuyên tại địa chỉ cửa hàng giải phóng mặt bằng từ trước lúc có thông tin thu hồi đất,cùng chung sống trên một thửa khu đất ở bị thu hồi nếu đủ điều kiện để tách thành từnghộ gia đình riêng theo vẻ ngoài của pháp luật về trú ngụ hoặc có tương đối nhiều hộ giađình tầm thường quyền thực hiện 01 (một) thửa khu đất ở tịch thu thì ngoài bài toán được bồithường theo qui định tại Điều 7 của nguyên tắc này, còn được xem như xét bổ sung nhàtái định cư như sau:

a) Trường vừa lòng đông nhân khẩu, nhiềuthế hệ (có trường đoản cú 7 (bảy) nhân khẩu trở lên): Được buôn bán thêm 01 (một) căn hộ cao cấp tái địnhcư. Tổng diện tích những căn hộ tái định cư ko vượt quá 3 (ba) lần diện tích s đấtở bị tịch thu đủ điều kiện bồi thường. Phần diện tích s vượt thừa 3 (ba) lần diệntích đất ở bị thu hồi phải download theo giá bán nhà vày Ủy ban nhân dân Thành phốquy định nhân hệ số K= 1,1.

b) trường hợp những cặp vợ chồng: Mỗicặp vợ ông chồng được download 01 (một) căn hộ chung cư cao cấp tái định cư (bao tất cả cả căn hộ chung cư cao cấp được bồithường theo điều khoản tại Điều 7 của cách thức này). Tổng diện tích những căn hộtái định cư không vượt vượt 03 (ba) lần diện tích s đất sống bị tịch thu đủ điều kiệnbồi thường. Phần diện tích s vượt vượt 03 (ba) lần diện tích s đất sống bị thu hồi phảimua theo giá cả nhà vì Ủy ban nhân dân thành phố quy định nhân thông số K= 1,1.

2. Trường thích hợp đượcbồi thường bởi đất ở

Trường hợp hộ gia đình có rất nhiều cặp vợchồng hoặc đông nhân khẩu (có tự 7 (bảy) nhân khẩu trở lên) ăn uống ở liên tiếp tạiđịa chỉ gpmb từ trước khi có thông báo thu hồi khu đất và tất cả diệntích khu đất ở bị thu hồi lớn hơn hoặc bằng tổng của hạn mức giao đất ở new tối đacộng với giới hạn ở mức giao đất ở buổi tối thiểu tại địa phương: Được giao thêm 01 suất đấttái định cư với diện tích bằng giới hạn trong mức giao đất ở mới tối thiểu tại địa phương.

Điều 27. Giao đất,bán căn hộ cao cấp chung cư đối với các trường phù hợp phải dịch chuyển chỗ ở tuy nhiên không đủđiều kiện được bồi thường về đất ở (Thực hiệnkhoản 4 Điều 6 và khoản 5 Điều 7 Nghị định 47/2014/NĐ-CP của bao gồm phủ)

1. Hộ gia đình, cá thể đang sử dụngđất khi công ty nước tịch thu đất nối liền với nhà ở mà phải dịch rời chỗ ở nhưngkhông đủ điều kiện được đền bù về khu đất ở, chỉ được hỗ trợ tỷ lệ % giá chỉ đất, nếukhông tất cả chỗ sống nào khác trong địa phận xã, phường, thị xã nơi bao gồm đất thu hồivà nơi đk hộ khẩu hay trú thì được xét tái định cư như sau:

a) Trường vừa lòng mua nhà ở tái định cư:Được mua 01 căn hộ cao cấp chung cư bao gồm diện tích nhỏ trong quỹ bên tái định cư của
Thành phố theo giá mức sử dụng của Ủy ban dân chúng Thành phố. Phần diện tích vượtsuất tái định cư tối thiểu (theo biện pháp tại Điều 29 của điều khoản này) phảimua theo giá hiện tượng nhân hệ số điều chỉnh K= 1,1 với trả tiền ngay một đợt trướckhi dấn nhà.

b) Trường thích hợp giao đất tái định cư:Được giao 01 suất đất tái định cư với diện tích bằng diện tích s tối thiểu đượcphép tách bóc thửa trên địa phương. Phần diện tích vượt suất tái định cư tối thiểu(theo phương tiện tại Điều 29 của qui định này) nên tính tiền áp dụng đất theogiá đất khi giao đất tái định cư nhân hệ số kiểm soát và điều chỉnh K theo cơ chế tại Điểmb Khoản 3 Điều 7 quy định này và đề xuất nộp tiền áp dụng đất ngay một lần trướckhi nhận đất.

2. Hộ gia đình, cá thể sử dụng khu đất ở,nhà ở trước ngày 01 mon 7 năm 2004 cơ mà có nguồn gốc do lấn, chiếm, khi nhà nướcthu hồi đất nếu không có chỗ nghỉ ngơi nào khác thì được tải 01 nhà ở chung cư bao gồm diệntích nhỏ tuổi nhất trong quỹ đơn vị tái định cư của thành phố hoặc tải 01 suất khu đất táiđịnh cư 30m2, trong trường đúng theo địa phương còn quỹ đất tái định cư,theo giá chính sách của Ủy ban nhân dân thành phố nhân với hệ số kiểm soát và điều chỉnh K=1,3.

3. Trường hòa hợp hộ gia đình, cá nhân tại
Khoản 1, 2 Điều này không có nhu cầu nhận đất, nhận nhà ở tại quỹ nhà, quỹ đấttái định cư, nếu gồm nguyện vọng mua, thuê, thuê mua nhà xã hội thì được chọnmua, thuê, mướn mua nhà ở xã hội theo quy định.

Điều 28. Lập vàthực hiện dự án công trình tái định cư

1. Ủy ban nhân dân thành phố chịutrách nhiệm chỉ đạo tổ chức việc lập và tiến hành dự án tái định cư theo quy địnhtại Điều 85 của biện pháp Đất đai và Điều 26 của Nghị định 47/2014/NĐ-CP .

2. Việc bảo đảm kinh giá thành để thực hiệndự án tái định cư triển khai như sau:

a) Đối với những dự án chi tiêu sử dụng vốnngân sách, ko thuộc trách nhiệm chi của Thành phố, thì những chủ đầu tư có tráchnhiệm đảm bảo an toàn kinh tổn phí để triển khai dự án tái định cư (cùng với kinh phí đầu tư bồithường, hỗ trợ cho người bị tịch thu đất);

b) Ủy ban nhân dân thành phố có tráchnhiệm bảo đảm kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án công trình thuộcthẩm quyền đưa ra quyết định của Hội đồng quần chúng Thành phố;

c) Đối với các dự án ko thuộc trườnghợp cách thức tại Điểm a với Điểm b Khoản này, chủ đầu tư nếu không tự lo được quỹnhà tái định cư cơ mà phải sử dụng quỹ đơn vị tái định cư của thành phố thì chủ đầutư có nhiệm vụ nộp vào chi phí Thành phố khoản chênh lệch thân số chi phí bánnhà tái định cư người bị tịch thu đất đề xuất nộp theo phương pháp của thành phố với sốtiền bán nhà đất theo giá thị trường do liên Sở (Xây dựng - Tài chính) xác định.

Điều 29. Suấttái định cư buổi tối thiểu và cung cấp tái định cư (Thựchiện khoản 4 Điều 86 công cụ Đất đai và Điều 22, 27 Nghị định 47/2014/NĐ-CP)

1. Diện tích s của suất tái định cư tốithiểu theo lý lẽ tại khoản 4, Điều 86 của phương pháp Đất đai với khoản 1, Điều 27 của
Nghị định 47/2014/NĐ-CP trên địa bàn thành phố hà thành được nguyên lý như sau:

a) Đối với những khu vực, những dự án thựchiện vấn đề bồi thường, giao tái định cư bởi đất sống thì diện tích s suất tái địnhcư buổi tối thiểu bằng diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa tại địa phương doỦy ban nhân dân thành phố quy định;

b) Đối với những khu vực, các dự án thựchiện vấn đề bồi thường, giao tái định cư bằng căn hộ chung cư chung cư thì diện tích suấttái định cư về tối thiểu bằng 30m2.

2. Quý giá suất tái định cư về tối thiểubằng tiền được khẳng định theo diện tích s suất tái định cư tối thiểu pháp luật tại
Khoản 1 Điều này nhân với tỷ giá của đất nền ở hoặc giá cả nhà đất ở trên nơi sắp xếp tái định cư củahộ gia đình, cá nhân.

3. Hộ gia đình, cá nhân, tín đồ Việt
Nam định cư ở nước ngoài nhận khu đất ở, nhà tại tái định cư theo công cụ này mà lại sốtiền được bồi hoàn về đất bé dại hơn quý giá một suất tái định cư buổi tối thiểu quyđịnh trên Khoản 2 Điều này thì được bên nước hỗ trợ khoản chênh lệch giữa giá chỉ trịsuất tái định cư về tối thiểu cùng số tiền được đền bù về đ