79d6xb05axefdaxefb1xd1f9x10430xa8e8xa07fx1091ex

Bạn đang xem: Tê bàn tay khi ngủ

X7xc9daxfb87xd640xa77ex8108xa27bx
X5xb80cx
Xaxf904x
Xcx898dx
X3x
Xex
X6xf6b4x
X3x8adax
X1x
Xdx
X3x1097fxe19ax7ab0x
X3x9ce9x7bddx
X18x
X3x
X4x107f9x
X1ex
X1x
X3xd672xbc1cxaf73x
X3x
X2bxc735x
X1ex
X3xfc98xfa92x
X4x
X3x
X33xc480x
Xex
X3x
X7xe1c8x
X3x
X2bxe1dbx
X1ex
X1x
X0xe159x
X1x
X2x
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbxbf7ax
X10x
X6x
X22x
Xax
X12x
Xcx
X14x
X3x
Xex
X6x
X18x
X3x
X7x
X6xb8dex
X3x
X1ax
X1x
Xdx
X3x
X1ex
X1fx
X20x
X3x
X5x96dbx
X3x
X33x
X38x
Xex
X3x
Xexf24ex
X2dx
X1ex
X1fx
X3x
X1ex
X1x9029x
X1ex
X1fx
X3x
X2bx
Xdxf182x
X61x
X3x
X1x
Xdx
X3fx
X1ex
X3x
X4x
X20x
X6x
X3xde21x
Xdx
X3fx
X4x
X3x
X7xaf5dx
X4x
X3x
X1ax
X1xbd73x
X10x
X3x
X4x
X20x
X6x
X3x
X2bx
X30x
X1ex
X3x
X4xf971x
X3x
X33x
X38x
Xex
X3x
X7x
X3cx
X3x
X8cx87e5x
X1ex
X3x10826xa23dx9078x
X3xbe67x8f89x
X61x
X3x
X1fxdde9x
Xbx
X3x
Xbx
X1x
X27x
Xdx
X3x
Xex
X73x
Xdx
X3fx
X61x
X3x
X4x
X1x
X92x
X1ex
X1fx
X3x
Xex
X14x
X3x
Xex
X6x
X18x
X3x
X7x
X6x
X61x
X3x
X1ax
X1x
Xdx
X3x
X1ex
X1fx
X20x
X3x
X22x
X23x
X18xf9b7x
X3x
X73x
Xadx
Xex
X3x
X4x
Xa3x
X3x
Xex
X1x
X80x
X3x
X2bx
X30x
X1ex
X3x
X2bxb4cdx
X3x
X4x
X2cx
X4x
X3x
X2bx
X3fx
X1ex
X1x
X3x
X7x
X6x
X61x
X3x
Xb0xc61cx
X18x7f4cx
X0x
X43x
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbxdae2x
X2dx
X22x
X18x
Xax
X12x
X2x
Xb2x
X3x
X117x
X3fx
X1ex
X1x
X3x
Xex
X1x
X2dx
X2cx
Xdx
X3x
X1x
Xa3x
X6x
X3x
Xb0x
X3cx
Xex
X3x
X7x
X3cx
X1ex
X1fx
X3x
X4xa278x
X0x
X43x
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X117x
X2dx
X22x
X18x
Xax
X12xea77x
X6cx
X33x
X3x
X8cx
Xdx
X3fx
X4x
X3x
X33x
X2cx
X18x
X3x
Xexf531x
X1ex
X1x
X3x
X1ex
X1x
Xdx
Xb1x
X61x
Xe3x
X3x
X15dx
Xex
X3x
X8cx
X23x
X1ex
X3x
Xb0x
X38x
X1ex
X1fx
X3x
X5x
X6cx
X3x
X33x
X38x
Xex
X3x
Xex
X73x
X2dx
X1ex
X1fx
X3x
X1ex
X1x
X7ax
X1ex
X1fx
X3x
X1ex
X1fx
X61x
X18x
X14x
X1ex
X3x
X1ex
X1x
X105x
X1ex
X3x
X1fx
X105x
X18x
X3x
X73x
X6x
X3x
Xex
X1x
X2dx
X2cx
Xdx
X3x
X1x
Xa3x
X6x
X3x
Xb0x
X3cx
Xex
X3x
X7x
X3cx
X1ex
X1fx
X3x
X4x
X139x
Xe3x
X3x
X8cxec94x
Xdx
X3x
X1x
Xa3x
X6x
X3x
X4x
X38x
Xex
X3x
X7x
X3cx
X1ex
X1fx
Xb2x
X3x8b55x
X105x
X18x
X3x
X4x9d47x
X1ex
X1fx
X3x
X5x
X6cx
X3x
X2bx
X3fx
X1ex
X1x
X3x
Xex
X1xde1fxdb4ex
X1ex
X1fx
X3x
X1fx
Xb9x
Xbx
X3x
X1ex
X1x
Xadx
Xex
X3x
Xb0x
X3cx
Xdx
X3x
X8cx8091x
Xdx
X3x
X22x
X105x
X1ex
X3x
X8cxd71dx
X1ex
X3x
Xbx
X1xf5b9x
X1ex
X1fx
Xb2x
X3x
X117x
X6x
X1ex
X3x
Xb0xde50x
X61x
Xe3x
X3x
X1ex
X1fx
X1d6x
X1d7x
Xdx
X3x
X2bx
X3fx
X1ex
X1x
X3x
X4x
X27x
X33x
X3x
Xex
X1x
Xadx
X18x
X3x
X1x
Xdx
X3fx
X1ex
X3x
Xex
X1d6xa2d7x
X1ex
X1fx
X3x
Xex
X14x
X3x
X1ex
X1x
X92x
X4x
X3x
Xex
X6x
X18x
X3x
X4x
X1x
X105x
X1ex
X3x
X1ex
X1xf58fx
X3x
X7x
X6x
X61x
X3x
X1ax
X1x
Xdx
X3x
X1ex
X1fx
X20x
X3x
X22x
X23x
X18x
Xe3x
X3x
X4x
Xa3x
X3x
Xex
X1x
X80x
X3x
Xexa355x
X3x
X1ax
X1x
X97x
Xdx
X3x
X7x
X6x
X61x
X3x
X33x
X38x
Xex
X3x
X8cx
X6cx
Xdx
X3x
X1ex
X1fx
X6cx
X18x
X3x
X8cx
X6cx
X3x
X1ax
X1x
X1b2x
X1ex
X1fx
X3x
X27x
X1ex
X1x
X3x
X1x
X1d6xbd3dx
X1ex
X1fx
X3x
X1ex
X1x
Xdx
Xb1x
X61x
X3x
Xb0x
Xb5x
X1ex
X3x
X1x
X2dx
X30x
Xex
X3x
Xb0x
X38x
X1ex
X1fx
X3x
X1xeb6cx
X1ex
X1fx
X3x
X1ex
X1fx
X6cx
X18x
Xb2x
X3x
Xb4x
X1x
X1d6x
X1ex
X1fx
X3x
X1fx
Xdx
X6x
Xdx
X3x
Xb0x
X2dx
X30x
X1ex
X3x
X4x
X6cx
X1ex
X1fx
X3x
X8cx
Xb1x
X3x
X7x
X6x
X61x
Xe3x
X3x
X4x
X2cx
X4x
X3x
X1fx
X6x
Xdx
X3xfd30x
X1d6xaefbx
X1ex
X1fx
X3x
X4x
X20x
X6x
X3x
Xb0x
X3cx
Xex
X3x
X7x
X3cx
X1ex
X1fx
X3x
X4x
X139x
X3x
Xex
X1x
X2dx
X2cx
Xdx
X3x
X1x
Xa3x
X6x
X3x
X4x
X1xcdacx
X1ex
X3xf74bx
Xbx
X3x
X22x
X105x
X18x
X3x
Xex
X1x
X200x
X1ex
X3x
X1ax
Xdx
X1ex
X1x
X3x
X8cx
X6cx
X3x
Xb0x
X38x
X1ex
X1fx
X3x
X33x
X30x
X4x
X1x
X3x
Xb0x
X3cx
Xex
X3x
X7x
X3cx
X1ex
X1fx
X3x
X4x
X139x
X3x
X1fx
X105x
X18x
X3x
X1ex
X14x
X1ex
X3x
X1x
Xdx
X3fx
X1ex
X3x
Xex
X1d6x
X21fx
X1ex
X1fx
X3x
Xex
X14x
X3x
X1ex
X1x
X92x
X4x
X3x
X4x
X1x
X105x
X1ex
X3x
Xex
X6x
X18x
X3x
X1ax
X2e5x
X2dx
X3x
X22x
X6cx
Xdx
Xe3x
X3x
X27x
X1ex
X1x
X3x
X1x
X1d6x
X278x
X1ex
X1fx
X3x
Xb0x
Xb5x
X1ex
X3x
X4x824fx
X3x
Xb0x
X38x
X1ex
X1fx
X3x
X4x
X1x
X105x
X1ex
X3x
Xex
X6x
X18x
X3x
X8cx
X6cx
X3x
X1ex
X1x
X7ax
X1ex
X1fx
X3x
X7x
Xdx
X1ex
X1x
X3x
X1x
X2dx
X30x
Xex
X3x
X1x
X6cx
X1ex
X1fx
X3x
X1ex
X1fx
X6cx
X18x
Xb2x
X0x
X43x
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X117x
X2dx
X22x
X18x
Xax
X12x
X0x
Xdx
X33x
X1fx
X3x
X6x
X5x
Xex
X9x
Xax
Xax
X3x
X7x
X73x
X4x
X9x
Xax
X1x
Xex
Xex
Xbx
X107x
X43x
X43x
X4x
X22x
X1ex
Xb2x
X1ax
Xex
X22x
Xex
Xb2x
X8cx
X1ex
X43x
X33x8777x
Xdx
X5x
X10x
X7x
X43x
X22x
X6x
Xex
X6x
X43xccf6xe7d3x
X2xb70dx
X43x
X3bex8e72x
X43x
X3c3x
X2x
X3bex
X2x8640x8361x
X3c0x
X3c3x
X43x
X2x
X3bdxbd02xd5c4x
Xb2xecd8x
Xbx
X1fx
Xax
X3x
X7x
Xex
X18x
X5x
X10x
X9x
Xaxc4f0x
Xdx
X22x
Xex
X1x
X107x
X3x
X3d0x
X3cax
X3bex
Xbx
X2c0xa30fx
X3x
X1x
X10x
Xdx
X1fx
X1x
Xex
X107x
X3x
X3bdx
X3c3x
X3bex
Xbx
X2c0x
X3ebx
Xax
X12x
X0x
Xbx
X12x
Xcx
X61x
X18x
X3x
X1ex
X1x
Xdx
X14x
X1ex
Xe3x
X3x
Xex
X14x
X3x
X1ex
X1x
X92x
X4x
X3x
X4x
X1x
X105x
X1ex
X3x
Xex
X6x
X18x
X3x
X22x
X2dx
X3x
Xex
X1x
X2dx
X2cx
Xdx
X3x
X1x
Xa3x
X6x
X3x
X1ax
X1x
X1e9x
Xbx
X3x
Xex
X1x
X1d6x
X1d7x
X1ex
X1fx
X3x
X2bx
Xdx
X80x
X61x
X3x
X1x
Xdx
X3fx
X1ex
X3x
Xb0x
X6x
X3x
X22x
X30x
X1ex
X1fx
X3x
X8cx
X6cx
X3x
X1ax
X1x
X2cx
X4x
X3x
X1ex
X1x
X6x
X61x
X3x
X278x
X3x
X33x8b4dx
Xdx
X3x
X1ex
X1fx
X1d6x
X1d7x
Xdx
Xe3x
X3x
Xex10894x
X18x
X3x
Xex
X1x
X61x
X38x
X4x
X3x
X8cx
X6cx
X2dx
X3x
Xb0x
X3cx
Xex
X3x
X7x
X3cx
X1ex
X1fx
X3x
X2bx
Xf5x
X3x
Xex
X1x
X2dx
X2cx
Xdx
X3x
X1x
Xa3x
X6x
X3x
X8cx
X6cx
X3x
X22x
X105x
X18x
X3x
Xex
X1x
X200x
X1ex
X3x
X1ax
Xdx
X1ex
X1x
X3x
X4x
X1x
X2e2x
X1ex
X3x
X2e5x
Xbx
Xb2x
X3x
Xcx
X1x
X2dx
X2cx
Xdx
X3x
X1x
Xa3x
X6x
X3x
Xb0x
X3cx
Xex
X3x
X7x
X3cx
X1ex
X1fx
X3x
X4x
X139x
X3x
Xex
X1x
X1d6x
X1d7x
X1ex
X1fx
X3x
X1fx
X105x
X18x
X3x
Xb0x
X6x
X61x
X3x
X8cx
X6cx
X3x
Xex
X14x
X3x
X5x
X6x
X1ex
X3x
X22xd065x
X4x
X3x
X4x
X2cx
X1ex
X1x
X3x
Xex
X6x
X18x
Xe3x
X3x
X4xa5f0x
X1ex
X1fx
X3x
Xex
X6x
X18x
Xe3x
X3x
X2bx
X6cx
X1ex
X3x
Xex
X6x
X18x
Xe3x
X3x
X1ex
X1fx
Xa3x
X1ex
X3x
Xex
X6x
X18x
X3x
X22x
X4cfx
X4x
X3x
Xex
X1x
X10x
X2dx
X3x
Xb0x
X1d6x
X1d7x
X1ex
X1fx
X3x
Xb0x
Xdx
X3x
X4x
X20x
X6x
X3x
X22x
X105x
X18x
X3x
Xex
X1x
X200x
X1ex
X3x
X1ax
Xdx
X1ex
X1x
X3x
X2bx
Xf5x
X3x
X4x
X1x
X2e2x
X1ex
X3x
X2e5x
Xbx
X3x
X1fx
X105x
X18x
X3x
Xex
X14x
X3x
X1ex
X1x
X92x
X4x
Xe3x
X3x
Xex
X14x
X3x
X2bx
X61x
X3cx
Xex
X3x
X1ax
X1x
Xa3x
X3x
X4x
X34bx
X3x
Xb0x
X38x
X1ex
X1fx
X3x
X8cx
X6cx
X3x
X1ax
X2e2x
X33x
X3x
Xex
X1x
X10x
X2dx
X3x
X1x
Xdx
X3fx
X1ex
X3x
Xex
X1d6x
X21fx
X1ex
X1fx
X3x
Xex
X14x
Xe3x
X3x
Xb0x
X6x
X61x
X3x
X33x
X97x
Xdx
X3x
X7x
X6x
X61x
X3x
X8cx
X6x
Xdx
X3x
X1fx
X2cx
X18x
Xe3x
X3x
Xb0x
X6x
X61x
X3x
X33x
X97x
Xdx
X3x
X5x
X1d6x
X1ex
X1fx
Xe3x
X3x
Xb0x
X6x
X61x
X3x
X33x
X97x
Xdx
X3x
X1fx
X3cx
Xdx
Xb2x
X3x
X52x
Xdx
X3fx
X1ex
X3x
Xex
X1d6x
X21fx
X1ex
X1fx
X3x
Xex
X14x
X3x
Xex
X6x
X18x
X3x
X1ex
X6cx
X18x
X3x
X73x
Xadx
Xex
X3x
Xex
X1x
X1d6x
X1d7x
X1ex
X1fx
X3x
X1fx
Xb9x
Xbx
X3x
X7x
X6x
X61x
X3x
X1ax
X1x
Xdx
X3x
X2bx
X30x
X1ex
X3x
X1ex
X1fx
X20x
X3x
X22x
X23x
X18x
Xb2x
X0x
X43x
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X117x
X2dx
X22x
X18x
Xax
X12x
X3bdx
Xb2x
X3x
X52x
X38x
Xdx
X3x
X4x
X1x
X92x
X1ex
X1fx
X3x
X3cx
X1ex
X1fx
X3x
X4x
X139x
X3x
Xex
X6x
X18x
X0x
X43x
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X117x
X2dx
X22x
X18x
Xax
X12xdcdcx
X2cx
X4x
X3x
X22x
Xadx
X61x
X3x
X1x
Xdx
X3fx
X61x
X3x
Xb0x
Xdx
X80x
X1ex
X3x
X1x86d2x
X1ex
X1x
X3x
X4x
X20x
X6x
X3x
X1x
X38x
Xdx
X3x
X4x
X1x
X92x
X1ex
X1fx
X3x
X3cx
X1ex
X1fx
X3x
X4x
X139x
X3x
Xex
X6x
X18x
X3x
X5x
X6cx
X3x
Xb0x
X6x
X61x
Xe3x
X3x
Xex
X14x
X3x
X1ex
X1x
X92x
X4x
Xe3x
X3x
X4x
X1x
X105x
X33x
X3x
X4x
X1x
X15dx
X4x
X1x
X3x
X278x
X3x
X4x
X2cx
X4x
X3x
X1ex
X1fx
Xa3x
X1ex
X3x
Xex
X6x
X18x
Xe3x
X3x
Xb0x
Xb9x
X4x
X3x
X2bx
Xdx
X3fx
Xex
X3x
X4x
X2cx
X4x
X3x
X1ex
X1fx
Xa3x
X1ex
X3x
X4x
X2cx
Xdx
Xe3x
X3x
X1ex
X1fx
Xa3x
X1ex
X3x
X1x
X6x
Xdx
Xe3x
X3x
X2bx
X6x
X3x
X8cx
X6cx
X3x
Xbx
X1x
X105x
X1ex
X3x
X1ex
X34bx
X6x
X3x
X1ex
X1fx
X2dx
X6cx
Xdx
X3x
X1ex
X1fx
Xa3x
X1ex
X3x
X2cx
Xbx
X3xe1bbx
Xex
Xb2x
X3x
X60dx
X2c2x
X1ex
X3x
Xb0x
X6x
X61x
X3x
X4x
Xa3x
X3x
Xex
X1x
X80x
X3x
Xb0x
X6x
X61x
X3x
X5x
X6x
X1ex
X3x
Xb0x
Xb5x
X1ex
X3x
X4x
X139x
X3x
Xex
X6x
X18x
Xe3x
X3x
X5x
X1f6x
X1ex
X1fx
X3x
X2bx
X6cx
X1ex
X3x
Xex
X6x
X18x
X3x
X8cx
X6cx
X3x
X4x
X4ddx
X1ex
X1fx
X3x
Xex
X6x
X18x
Xe3x
X3x
X1ex
X1x
Xadx
Xex
X3x
X5x
X6cx
X3x
X8cx
Xb1x
X3x
Xb0x
X14x
X33x
X3x
X1x
X2dx
Xb9x
X4x
X3x
X7x
X6x
X61x
X3x
X1ax
X1x
Xdx
X3x
X1ex
X1fx
X20x
X3x
X22x
X23x
X18x
Xb2x
X3x
Xb4x
X1fx
X1d6x
X1d7x
Xdx
X3x
X2bx
X3fx
X1ex
X1x
X3x
X1ax
X1x
Xdx
X3x
X2bx
Xf5x
X3x
Xex
X14x
X3x
X1x
X2dx
Xb9x
X4x
X3x
Xb0x
X6x
X61x
X3x
Xex
X6x
X18x
X3x
X7xbf7bx
X3x
Xex
X73x
X278x
X3x
X1ex
X14x
X1ex
X3x
X8cxcbd5x
X1ex
X1fx
X3x
X8cx
Xb1x
Xe3x
X3x
X1ex
X1x
Xadx
Xex
X3x
X5x
X6cx
X3x
Xex
X73x
X2dx
X1ex
X1fx
X3x
X4x
X2cx
X4x
X3x
Xb0x
X38x
X1ex
X1fx
X3x
Xex
X2cx
X4x
X3x
X4x
X200x
X33x
X3x
X1ex
X34x
X33x
Xb2x
X0x
X43x
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X117x
X2dx
X22x
X18x
Xax
X12x
Xcx
X14x
X3x
Xex
X6x
X18x
X3x
X1ax
X1x
Xdx
X3x
X1ex
X1fx
X20x
X3x
X22x
X23x
X18x
X3x
X4x
X27x
X1ex
X1x
X3x
X2bx
X2cx
X2dx
X3x
X2bx
X30x
X1ex
X3x
X33x
X34x
X4x
X3x
X33x
X38x
Xex
X3x
X7x
X3cx
X3x
X2bx
X3fx
X1ex
X1x
X3xfcb4x
X3x9b58x
X92x
X4x
X3xa1c5x
X1x
X97x
X10x
X3x
X7abx
X3x
X60dx
X1x
X1f1x
X33x
X3x
X7x
Xa3x
X4x
X3x
X7x
X92x
X4x
X3x
X1ax
X1x
X97x
X10x
X3x
X7abx
X3x
X7b1x
Xdx
Xb5x
X1ex
X3x
Xex
X1x
X92x
X4x
X3x
X18x
X3x
X1x
X4cfx
X4x
X3x
X7abx
X3x
X7adx
X92x
X4x
X3x
X1ax
X1x
X97x
X10x
X3x
X1fx
Xdx
X6x
X3x
Xb0x
X620x
X1ex

Xem thêm: Cuộc Sống Btv Vân Anh Bên Chồng Hơn 21 Tuổi, Btv Vân Anh Là Ai

X1x
X0x
X43x
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X117x
X2dx
X22x
X18x
Xax
X12x
Xb4x
X1fx
X61x
X18x
X14x
X1ex
X3x
X1ex
X1x
X105x
X1ex
X3x
X4x
X20x
X6x
X3x
X2bx
X3fx
X1ex
X1x
X3x
X5x
X6cx
X3x
X22x
X2dx
X3x
X22x
X105x
X18x
X3x
Xex
X1x
X200x
X1ex
X3x
X1ax
Xdx
X1ex
X1x
X3x
X1fx
Xdx
X7ax
X6x
X3x
X2bx
Xf5x
X3x
X4x
X1x
X2e2x
X1ex
X3x
X2e5x
Xbx
X3x
X278x
X3x
X4x
X139x
X3x
Xex
X6x
X18x
Xb2x
X3xf1f9x
X105x
X18x
X3x
Xex
X1x
X200x
X1ex
X3x
X1ax
Xdx
X1ex
X1x
X3x
X1fx
Xdx
X7ax
X6x
X3x
X5x
X6cx
X3x
X33x
X38x
Xex
X3x
X22x
X105x
X18x
X3x
X1ex
X1x
X23x
X1ex
X3x
X4x
X27x
X33x
X3x
X1fx
Xdx
X2cx
X4x
X3x
X1ex
X1fx
X2dx
X6cx
Xdx
X3x
X22x
X6x
X3x
X4x
X20x
X6x
X3x
X1ex
X1fx
Xa3x
X1ex
X3x
Xex
X73x
X97x
X3x
X8cx
X6cx
X3x
X1ex
X1fx
Xa3x
X1ex
X3x
X1fx
Xdx
X7ax
X6x
Xe3x
X3x
X8cx
X6cx
X3x
X1fx
X6x
X1ex
X3x
X2bx
X6cx
X1ex
X3x
Xex
X6x
X18x
X3x
X278x
X3x
Xbx
X1x
X15dx
X6x
X3x
X22x
X1d6x
X1e9x
Xdx
X3x
X1x
X6x
Xdx
X3x
X1ex
X1fx
Xa3x
X1ex
X3x
Xex
X6x
X18x
X3x
Xb0x
Xa3x
Xb2x
X3x
X1c3xa825x
X1ex
X1fx
X3x
Xex
X1x
X1d7x
Xdx
Xe3x
X3x
X22x
X105x
X18x
X3x
Xex
X1x
X200x
X1ex
X3x
X1ax
Xdx
X1ex
X1x
X3x
X1fx
Xdx
X7ax
X6x
X3x
X4x
X1f6x
X1ex
X3x
X4x
X1xd8e6x
X3x
X1x
X61x
X18x
X3x
X4x
X2dx
X3x
X4x
X2c2x
X3x
X4x
X20x
X6x
X3x
X4x
X2cx
X4x
X3x
X1ex
X1fx
Xa3x
X1ex
X3x
Xex
X6x
X18x
Xb2x
X0x
X43x
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X117x
X2dx
X22x
X18x
Xax
X12x
Xcx
X30x
Xdx
X3x
X4x
X139x
X3x
Xex
X6x
X18x
Xe3x
X3x
X22x
X105x
X18x
X3x
Xex
X1x
X200x
X1ex
X3x
X1ax
Xdx
X1ex
X1x
X3x
X1fx
Xdx
X7ax
X6x
X3x
Xb0x
Xdx
X3x
Xex
X73x
X2dx
X1ex
X1fx
X3x
X33x
X38x
Xex
X3x
Xb0x
X1d6x
X1d7x
X1ex
X1fx
X3x
X3cx
X1ex
X1fx
Xe3x
X3x
X1fx
X4cfx
Xdx
X3x
X5x
X6cx
X3x
X3cx
X1ex
X1fx
X3x
X4x
X139x
X3x
Xex
X6x
X18x
X3xaa65x
X4x
X6x
X73x
Xbx
X6x
X5x
X3x
Xex
X61x
X1ex
X1ex
X10x
X5x9f6ax
Xb2x
X3x1024dx
X1ex
X1fx
X3x
X4x
X139x
X3x
Xex
X6x
X18x
X3x
X5x
X6cx
X3x
X1ax
X1x
X2dx
X27x
X1ex
X1fx
X3x
X1ax
X1x
X1b2x
X1ex
X1fx
X3x
X1fx
Xdx
X6x
X1ex
X3x
X1fx
Xdx
X7ax
X6x
X3x
X4x
X2cx
X4x
X3x
X2c0x
X1d6x
X2c2x
X1ex
X1fx
X3x
X4x
X20x
X6x
X3x
X4x
X139x
X3x
Xex
X6x
X18x
X3x
X278x
X3x
X22x
X1d6x
X1e9x
Xdx
X3x
X8cx
X6cx
X3x
X278x
X3x
X1x
X6x
Xdx
X3x
X2bx
X14x
X1ex
Xe3x
X3x
X4x
Xa3x
X3x
X33x
X38x
Xex
X3x
Xex
Xadx
X33x
X3x
X1fx
X105x
X1ex
X3x
X73x
X38x
X1ex
X1fx
X3x
X1fx
X4cfx
Xdx
X3x
X5x
X6cx
X3x
X4x
X105x
X1ex
X3x
X1ex
X1fx
X6x
X1ex
X1fx
X3x
X4x
X20x
X6x
X3x
X4x
X139x
X3x
Xex
X6x
X18x
X3x
Xbx
X1x
X20x
X3x
X5x
X14x
X1ex
X3x
Xex
X73x
X14x
X1ex
X3x
X1ex
X1x
X1d6x
X3x
X33x
X38x
Xex
X3x
X4x
X2cx
Xdx
X3x
X33x
X2cx
Xdx
Xb2x
X3x
X7b1x
X1x
X2dx
X27x
X1ex
X1fx
X3x
X1ax
X1x
X1b2x
X1ex
X1fx
X3x
X1fx
Xdx
X6x
X1ex
X3x
Xex
X73x
X2dx
X1ex
X1fx
X3x
X3cx
X1ex
X1fx
X3x
X4x
X139x
X3x
Xex
X6x
X18x
X3x
X1ax
X1x
X2cx
X3x
X4x
X1x
X23x
Xex
X3x
X1x
X236x
Xbx
Xe3x
X3x
X1ax
X1x
Xdx
X3x
X1ex
Xa3x
X3x
X4x
X1x
X15dx
Xex
X3x
X1x
X236x
Xbx
X3x
X5x
X30x
Xdx
Xe3x
X3x
Xex
X1x
X620x
X3x
X22x
X105x
X18x
X3x
Xex
X1x
X200x
X1ex
X3x
X1ax
Xdx
X1ex
X1x
X3x
X1fx
Xdx
X7ax
X6x
X3x
X2bx
Xf5x
X3x
X4x
X1x
X236x
Xex
X3x
Xex
X73x
X2dx
X1ex
X1fx
X3x
Xb0x
Xa3x
Xe3x
X3x
X1fx
X105x
X18x
X3x
X73x
X6x
X3x
X1x
X38x
Xdx
X3x
X4x
X1x
X92x
X1ex
X1fx
X3x
X3cx
X1ex
X1fx
X3x
X4x
X139x
X3x
Xex
X6x
X18x
Xb2x
X0x
X43x
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X117x
X2dx
X22x
X18x
Xax
X12x
X3c0x
Xb2x
X3x
X117x
X3fx
X1ex
X1x
X3x
Xex
Xdx
X33x
X0x
X43x
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X117x
X2dx
X22x
X18x
Xax
X12x
X1c3x
X200x
X61x
X3x
X1ex
X1fx
Xa3x
X1ex
X3x
Xex
X6x
X18x
X3x
X7x
X1d6x
X1ex
X1fx
X3x
Xex
X14x
Xe3x
X3x
Xb0x
Xb9x
X4x
X3x
X2bx
Xdx
X3fx
Xex
X3x
X5x
X6cx
X3x
Xex
X1x
X1d6x
X1d7x
X1ex
X1fx
X3x
X2c0x
X61x
X18x
X14x
X1ex
X3x
X2c0x
X27x
X18x
X3x
X73x
X6x
X3x
X7x
X6x
X61x
X3x
X1ax
X1x
Xdx
X3x
X1ex
X1fx
X20x
X3x
X22x
X23x
X18x
X3x
X5x
X6cx
X3x
X33x
X38x
Xex
X3x
Xex
X73x
X2dx
X1ex
X1fx
X3x
X1ex
X1x
X7ax
X1ex
X1fx
X3x
X22x
Xadx
X61x
X3x
X1x
Xdx
X3fx
X61x
X3x
X4x
X27x
X1ex
X1x
X3x
X2bx
X2cx
X2dx
X3x
X7x
X1e9x
X33x
X3x
X4x
X20x
X6x
X3x
X2bx
X3fx
X1ex
X1x
X3x
Xex
Xdx
X33x
Xe3x
X3x
Xex
X1x
X23x
X1ex
Xb2x
X0x
X43x
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X117x
X2dx
X22x
X18x
Xax
X12x
Xb4x
Xb5x
X61x
X3x
X2bx
X30x
X1ex
X3x
Xex
X1x
Xadx
X18x
X3x
X1ex
X1fx
X2dx
X6cx
Xdx
X3x
X1x
Xdx
X3fx
X1ex
X3x
Xex
X1d6x
X21fx
X1ex
X1fx
X3x
Xex
X14x
X3x
Xex
X6x
X18x
X3x
X7x
X6x
X61x
X3x
X1ax
X1x
Xdx
X3x
X1ex
X1fx
X20x
X3x
X22x
X23x
X18x
Xe3x
X3x
Xex
X6x
X18x
X3x
X4x
X1f6x
X1ex
X3x
X4x
Xa3x
X3x
X4x
X27x
X33x
X3x
X1fx
Xdx
X2cx
X4x
X3x
X7x
X1d6x
X1ex
X1fx
X3x
Xb0x
X6x
X61x
X3x
X1ax
X1x
X1e9x
Xbx
Xe3x
X3x
Xbx
X1x
X462x
X3x
X1ex
Xb1x
X3x
X33x
Xb9x
Xex
X3x
X8cx
X6cx
X3x
X4x
X1x
X105x
X1ex
X3x
Xex
X1x
X620x
X3x
X1ex
X1fx
X61x
X18x
X3x
X4x
X2c2x
X3x
X33x
X34x
X4x
X3x
X2bx
X3fx
X1ex
X1x
X3x
Xex
Xdx
X33x
X3x
X4x
X1f6x
X1ex
X3x
X5x
X1e9x
X1ex
X3x
X1x
X2c2x
X1ex
Xb2x
X3x
X1c3x
Xa3x
X3x
X5x
X6cx
X3x
X22x
X2dx
X3x
Xex
Xdx
X33x
X3x
X1x
X2dx
X30x
Xex
X3x
Xb0x
X38x
X1ex
X1fx
X3x
X1ax
X1x
X1b2x
X1ex
X1fx
X3x
Xex
X1x
X251x
X4x
X3x
X7x
X251x
X3x
X1x
Xdx
X3fx
X61x
X3x10035x
X61x
X27x
X3x
X22x7a11x
X1ex
X3x
Xb0x
Xb5x
X1ex
X3x
X8cx
Xdx
X3fx
X4x
X3x
Xb0x
X1d6x
X6x
X3x
X33x
X2cx
X61x
X3x
Xb0x
Xb5x
X1ex
X3x
X4x
X2cx
X4x
X3x
X4x
X2c2x
X3x
Xc23x
X61x
X6x
X1ex
X3x
Xex
X73x
X2dx
X1ex
X1fx
X3x
X4x
X2c2x
X3x
Xex
X1x
X80x
X3x
X1ax
X1x
X1b2x
X1ex
X1fx
X3x
Xb0x
Xb1x
X61x
Xe3x
X3x
X2bx
X30x
X1ex
X3x
X4x
Xa3x
X3x
Xex
X1x
X80x
X3x
X1fx
Xb9x
Xbx
X3x
Xbx
X1x
X27x
Xdx
X3x
Xex
X14x
X3x
Xex
X6x
X18x
X3x
X8cx
X6cx
X3x
X4x
X27x
X3x
Xex
X14x
X3x
X4x
X1x
X105x
X1ex
Xb2x
X0x
X43x
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X117x
X2dx
X22x
X18x
Xax
X12x
Xb4x
X1fx
X2dx
X6cx
Xdx
X3x
X73x
X6x
Xe3x
X3x
X1ex
Xb5x
X61x
X3x
X4x
X1f6x
X1ex
X3x
X2c0x
X61x
Xadx
Xex
X3x
X1x
Xdx
X3fx
X1ex
X3x
Xex
X73x
Xdx
X3fx
X61x
X3x
X4x
X1x
X92x
X1ex
X1fx
X3x
X22x
X6x
X3x
X33x
Xb9x
Xex
Xe3x
X3x
X22x
X6x
X3x
X22x
X200x
X61x
X3x
X1ex
X1fx
Xa3x
X1ex
X3x
Xex
X6x
X18x
X3x
X2bx
Xf5x
X3x
X4x
X92x
X1ex
X1fx
X3x
X4x
Xa3x
X3x
Xex
X1x
X80x
X3x
X5x
X6cx
X3x
X2bx
X3fx
X1ex
X1x
X3x
X2c0x
X2c2x
X3x
X4x
X92x
X1ex
X1fx
X3x
X2bx
X620x
Xb2x
X0x
X43x
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X117x
X2dx
X22x
X18x
Xax
X12x
Xcx911cx
X3x
Xb0x
Xa3x
X3x
X4x
Xa3x
X3x
Xex
X1x
X80x
X3x
Xex
X1x
Xadx
X18x
Xe3x
X3x
Xex
X14x
X3x
Xex
X6x
X18x
X3x
X7x
X6x
X61x
X3x
X1ax
X1x
Xdx
X3x
X1ex
X1fx
X20x
X3x
X22x
X23x
X18x
X3x
X1ax
X1x
X1b2x
X1ex
X1fx
X3x
Xbx
X1x
X27x
Xdx
X3x
X5x
X6cx
X3x
X4x
X1x
X61x
X18x
X3fx
X1ex
X3x
X1ex
X1x
X97x
Xe3x
X3x
X2bx
X278x
Xdx
X3x
X73x
Xadx
Xex
X3x
X4x
Xa3x
X3x
Xex
X1x
X80x
X3x
X5x
X6cx
X3x
X22x
Xadx
X61x
X3x
X1x
Xdx
X3fx
X61x
X3x
X4x
X20x
X6x
X3x
X1ex
X1x
Xdx
Xb1x
X61x
X3x
X2bx
X3fx
X1ex
X1x
X3x
X5x84a0x
X3x
X1ax
X1x
X2cx
X4x
X3x
X1ex
X1x
X6x
X61x
Xb2x
X3xbc81x
X620x
X3x
X8cx
X23x
X18x
Xe3x
X3x
Xbx
X1x
X27x
Xdx
X3x
X4x
X1xe9ebx
X1ex
X3x
Xb0x
X2dx
X2cx
X1ex
X3x
X4x
X1x
X15dx
X1ex
X1x
X3x
X2c0x
X2cx
X4x
X3x
Xb0x
X80x
X3x
Xex
X620x
X33x
X3x
X4x
X2cx
X4x
X1x
X3x
X4x
X1x
X7ax
X6x
X3x
Xex
X73x
Xf5x
X3x
Xex
X1x
X15dx
X4x
X1x
X3x
X1x
X21fx
Xbx
Xb2x
X0x
X43x
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X117x
X2dx
X22x
X18x
Xax
X12x
Xb4x
Xb5x
X61x
X3x
X1ex
X1fx
X61x
X18x
X14x
X1ex
X3x
X1ex
X1x
X105x
X1ex
X3x
X1fx
X105x
X18x
X3x
X2bx
X3fx
X1ex
X1x
X3x
X5x
X6cx
X3x
X22x
X2dx
X3x
Xex
X1x
Xa3x
Xdx
X3x
Xc23x
X61x
X10x
X1ex
X3x
Xex
X73x
X2dx
X1ex
X1fx
X3x
X7x
Xdx
X1ex
X1x
X3x
X1x
X2dx
X30x
Xex
X3x
X1x
X2dx
Xb9x
X4x
X3x
X1ex
X1x
X7ax
X1ex
X1fx
X3x
Xex
X139x
X1ex
X3x
Xex
X1x
X1d6x
X2c2x
X1ex
X1fx
X3x
Xex
X30x
Xdx
X3x
X4x
X1x
X457x
X3x
X962x
X1ex
X1x
X1d6x
X3x
Xex
X73x
X2dx
X1ex
X1fx
X3x
Xex
X73x
X1d6x
X1d7x
X1ex
X1fx
X3x
X1x
X21fx
Xbx
X3x
X22x
X2dx
X3x
Xex
X1d6x
X3x
Xex
X1x
Xb5x
X3x
X5x
X6cx
X33x
X3x
X8cx
Xdx
X3fx
X4x
X3x
X1ax
X1x
X1b2x
X1ex
X1fx
X3x
Xb0x
X6a7x
X1ex
X1fx
X970xc434x
X3x
Xex
X1x
X620x
X3x
X1fx
Xdx
X27x
Xdx
X3x
Xbx
X1x
X2cx
Xbx
X3x
Xb0x
X2c2x
X1ex
X3x
X1fx
Xdx
X27x
X1ex
X3x
X5x
X6cx
X3x
Xbx
X1x
X27x
Xdx
X3x
X5x
X1d6x
X61x
X3x
Xd88x
X3x
Xb0x
Xb5x
X1ex
X3x
X8cx
Xdx
X3fx
X4x
X3x
Xex
X1x
X6x
X18x
X3x
Xb0x
X139x
Xdx
X3x
Xex
X1d6x
X3x
Xex
X1x
Xb5x
X3x
X4x
X1x
X2dx
X3x
X1x
X21fx
Xbx
X3x
X5x
Xd88x
Xb2x
X3x
Xb4x
X1fx
X2dx
X6cx
Xdx
X3x
X73x
X6x
Xe3x
X3x
X1ax
X1x
Xdx
X3x
X1ex
X1fx
X20x
X3x
X2bx
X30x
X1ex
X3x
X4x
X1c8x
X1ex
X1fx
X3x
X1ex
X14x
X1ex
X3x
X1fx
X3cx
Xdx
X3x
Xex
X1x
Xadx
Xbx
X3x
Xb0x
X200x
X61x
Xe3x
X3x
X1ax
X1x
X1b2x
X1ex
X1fx
X3x
Xex
X251x
X3x
X1fx
X3cx
Xdx
X3x
Xb0x
X200x
X61x
X3x
X5x
X14x
X1ex
X3x
Xex
X6x
X18x
X3x
X1x
X6x
X18x
X3x
Xb0x
X80x
X3x
X1ex
X1fx
X1d6x
X1d7x
Xdx
X3x
X1ax
X1x
X2cx
X4x
X3x
X1fx
X3cx
Xdx
X3x
X5x
X14x
X1ex
X3x
Xex
X6x
X18x
Xb2x
X0x
X43x
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X117x
X2dx
X22x
X18x
Xax
X12x
Xcx
X1x
X10x
X2dx
X3x
X7b1x
Xcx
X1c3x
Xcx
X0x
X43x
Xbx
X12
Bác sĩ đến em hỏi, khi ngủ nửa đêm em bị tê cánh tay trái. Tê tương đối lâu. Thời gian đó, em bắt buộc xoa bóp rất mất thời gian mới đỡ được. Bác sĩ cho em bị vì thế có gian nguy không và biện pháp khắc phục ạ. Cảm ơn bác bỏ sĩ.
*

Chào chị,

Tê tay hoàn toàn có thể do chị để tay bị chèn ép khiến cho mạch máu lưu lại thông kém, trong khi còn có lý do về thần kinh. Ví như triệu bệnh lặp đi tái diễn thì chị bắt buộc đi khám. Có 2 xét nghiệm tôi khuyên nhủ chị đề nghị làm là hết sức âm mạch máu đưa ra trên cùng đo điện cơ bỏ ra trên.

Tại Trung tâm chấn thương chỉnh hình BVĐK tâm Anh, shop chúng tôi có đủ máy móc và chuyên gia để thực hiện các xét ngiệm này một giải pháp nhanh chóng, thiết yếu xác, từ kia tìm ra tại sao thực sự của triệu chứng tê cánh tray trái của chị ấy và gồm phương án khám chữa hiệu quả.

Chúc chị khỏe mạnh, hạnh phúc.

Nếu có thêm bất cứ thắc mắc nào, chị rất có thể gửi câu hỏi về mang lại chương trình, hoặc điện thoại tư vấn lên tổng đài của hệ thống bệnh viện Đa khoa trung tâm Anh, trên Hà Nội: 024 3872 3872, trên TP.HCM: 0287 102 6789 để được cung ứng tư vấn và đặt lịch khám. Trân trọng!


Đánh giá bài bác viết:

ĐẶT CÂU HỎI VỚI CHUYÊN GIA NGAY


TÊN(*)
GIỚI TÍNH(*) lựa chọn giới tính (*) phái mạnh thiếu phụ khác
TUỔI (*)
SỐ ĐIỆN THOẠI(*)
EMAIL(*)
ĐỊA CHỈ(*)
BẠN GỬI TƯ VẤN ĐẾN KHOA ? (*) lựa chọn khoa tư vấn nội khoa hô hấp
Khoa Dược
Khoa nam học
Khoa phẫu thuật bệnh và Tế bào
Khoa Cơ xương khớp
Trung chổ chính giữa Gây mê hồi sức, Điều trị Đau và chăm sóc giảm nhẹ
Khoa Ung bướu
Trung tâm tiêm chủng
Khoa Tai Mũi Họng
Trung trung khu Đào tạo ra & nghiên cứu Khoa Học
Khoa Nhi
Khoa hấp thụ - Gan mật - Tụy
Khoa Nội ngày tiết - Đái tháo dỡ đường
Khoa domain authority liễu
Khoa Nội thần kinh
Khoa ngoại Vú
Trung tâm cung cấp sinh sản
Trung trung tâm sơ sinh
Trung chổ chính giữa Sản Phụ Khoa
Trung trọng tâm Xét nghiệm
Trung tâm chấn thương chỉnh hình
Trung vai trung phong tế bào gốc
Trung trung tâm Tim mạch
Khoa phẫu thuật mổ xoang khớp - Y học tập thể thao
Trung chổ chính giữa Tiết niệu Thận học
Khoa dinh dưỡng Tiết chếTrung trọng tâm Chẩn đoán Hình ảnh
Khoa đi khám bệnh
Trung chổ chính giữa Nội soi và Phẫu thuật nội soi tiêu Hóa
Khoa nội tổng hợp
Khoa cấp cứu
Khoa kiểm soát điều hành nhiễm khuẩn
ĐẶT CÂU HỎI(*)
GỬI CÂU HỎI
TƯ VẤN LIÊN quan tiền
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
ĐĂNG KÝ
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
*

TP. HÀ NỘI
108 Phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, Q. Long Biên
024 7106 6858024 3872 3872
*

TP. HỒ CHÍ MINH
2B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, thành phố hồ chí minh
ĐỐI TÁC BẢO HIỂM
*

*

HỆ THỐNG BỆNH VIỆN


ĐƯỜNG DẪN NHANH


CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANHSố đăng ký kinh doanh: 0102362369cấp do Sở planer và chi tiêu Thành phố Hà Nội, đk lần đầu ngày 11 tháng 9 năm 2007