update nhanh đúng mực và cụ thể nhất lịch tranh tài giải đá bóng vô địch quốc gia V-LEAGUE 2023. Chấm dứt giai đoạn 1, giai đoạn 2 V.League 2023 được chia thành hai nhóm tranh tài từ 15/7 cho tới 27/8. đội 1: 8 đội bao gồm thứ hạng rất tốt giai đoạn 1 sẽ tranh tài vòng tròn cùng với nhau tìm kiếm ra đơn vị vô địch. đội 2: 6 team bóng đứng cuối bảng xếp hạng tiến độ 1 thi đấu vòng tròn, đội đứng cuối sẽ xuống nghịch V.League 2.

LỊCH THI ĐẤU V-LEAGUE 2023

* Kéo chuột xuống giúp thấy lịch thi đấu của nhóm 6 team đua trụ hạng.

Bạn đang xem: Lịch thi đấu v lich


Lịch tranh tài VÒNG bình thường KẾT

Lịch tranh tài GIAI ĐOẠN 2

onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "vi_tri_tab_link_cheo~~chuyen_muc_48~~id_tin_417155~~phien_ban_pc","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Qx
Nz
E1NSIs
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
J0YWJfb
Glua19ja
GVv
Iiwid
Hlw
ZV8y
NGgi
Oi
Ix
Iiwi
ZGV2a
WNl
Xz
I0a
CI6In
Bj
Iiwi
YWN0a
W9u
Xz
I0a
CI6Im
Nsa
WNr
In0=", this,"","")" send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "vi_tri_loc_ngay~~chuyen_muc_48~~id_tin_417155~~phien_ban_pc","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Qx
Nz
E1NSIs
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jsb2Nfbmdhe
SIs
In
R5c
GVf
Mj
Ro
Ijoi
MSIs
Im
Rldmlj
ZV8y
NGgi
Oi
Jw
Yy
Is
Im
Fjd
Glvbl8y
NGgi
Oi
Jjb
Gljay
J9", this,"",""); onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "vi_tri_loc_ngay~~chuyen_muc_48~~id_tin_417155~~phien_ban_pc","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Qx
Nz
E1NSIs
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jsb2Nfbmdhe
SIs
In
R5c
GVf
Mj
Ro
Ijoi
MSIs
Im
Rldmlj
ZV8y
NGgi
Oi
Jw
Yy
Is
Im
Fjd
Glvbl8y
NGgi
Oi
Jjb
Gljay
J9", this,"","")" send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "vi_tri_menu_doc~~chuyen_muc_48~~id_tin_417155~~phien_ban_pc","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Qx
Nz
E1NSIs
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jt
ZW51X2Rv
Yy
Is
In
R5c
GVf
Mj
Ro
Ijoi
MSIs
Im
Rldmlj
ZV8y
NGgi
Oi
Jw
Yy
Is
Im
Fjd
Glvbl8y
NGgi
Oi
Jjb
Gljay
J9", this,"",""); onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "vi_tri_menu_doc~~chuyen_muc_48~~id_tin_417155~~phien_ban_pc","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Qx
Nz
E1NSIs
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jt
ZW51X2Rv
Yy
Is
In
R5c
GVf
Mj
Ro
Ijoi
MSIs
Im
Rldmlj
ZV8y
NGgi
Oi
Jw
Yy
Is
Im
Fjd
Glvbl8y
NGgi
Oi
Jjb
Gljay
J9", this,"","")" onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "vi_tri_link_phan_tich_highlight~~chuyen_muc_48~~id_tin_417155~~phien_ban_pc","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Qx
Nz
E1NSIs
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jsa
W5r
X3Bo
YW5fd
Glja
F9oa
Wdob
Glna
HQi
LCJ0e
XBl
Xz
I0a
CI6Ij
Ei
LCJk
ZXZp
Y2Vf
Mj
Ro
Ijoic
GMi
LCJh
Y3Rpb25f
Mj
Ro
Ijoi
Y2xp
Y2sif
Q==", this,"","")" onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "vi_tri_box_moi~~chuyen_muc_48~~id_tin_417155~~phien_ban_pc","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Qx
Nz
E1NSIs
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jib3hfb
W9p
Iiwid
Hlw
ZV8y
NGgi
Oi
Ix
Iiwi
ZGV2a
WNl
Xz
I0a
CI6In
Bj
Iiwi
YWN0a
W9u
Xz
I0a
CI6Im
Nsa
WNr
In0=", this,"","")" send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "vi_tri_box_moi~~chuyen_muc_48~~id_tin_417155~~phien_ban_pc","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Qx
Nz
E1NSIs
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jib3hfb
W9p
Iiwid
Hlw
ZV8y
NGgi
Oi
Ix
Iiwi
ZGV2a
WNl
Xz
I0a
CI6In
Bj
Iiwi
YWN0a
W9u
Xz
I0a
CI6Im
Nsa
WNr
In0=", this,"",""); onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "vi_tri_ten_box_gom_nhom_giai_dau~~chuyen_muc_48~~id_tin_417155~~phien_ban_pc","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Qx
Nz
E1NSIs
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
J2a
V90cmlfd
GVu
X2Jve
F9nb21fbmhvb
V9na
WFp
X2Rhd
SIs
In
R5c
GVf
Mj
Ro
Ijoi
MSIs
Im
Rldmlj
ZV8y
NGgi
Oi
Jw
Yy
Is
Im
Fjd
Glvbl8y
NGgi
Oi
Jjb
Gljay
J9", this,"","")" onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "vi_tri_xem_them_giai_dau~~chuyen_muc_48~~id_tin_417155~~phien_ban_pc","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Qx
Nz
E1NSIs
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
J2a
V90cmlfe
GVt
X3Ro
ZW1f
Z2lha
V9k
YXUi
LCJ0e
XBl
Xz
I0a
CI6Ij
Ei
LCJk
ZXZp
Y2Vf
Mj
Ro
Ijoic
GMi
LCJh
Y3Rpb25f
Mj
Ro
Ijoi
Y2xp
Y2sif
Q==", this,"","")"

V-League 2023 diễn ra khi nào?

Mùa giải V-League Night Wolf 2023 dự kiến diễn ra từ tháng 2 tới mon 8 năm 2023, là cuộc đua tranh thu hút giữa 14 CLB chuyên nghiệp hóa gồm Becamex Bình Dương, Công An Hà Nội, Đông Á Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, vàng anh Gia Lai, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Khánh Hòa, phái mạnh Định, SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Topenland Bình Định, TP.HCM, Viettel.

Xem thêm: Đường Yên Lý Dịch Phong

Giải đấu năm nay cũng trở thành áp dụng một trong những quy định mới nhằm đáp ứng nhu cầu những yêu mong về thời gian tổ chức. V-League 2023 sẽ thi đấu thành 2 giai đoạn, ở quy trình tiến độ 1, 14 CLB thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng. Căn cứ vào sản phẩm hạng của các CLB sau khi kết thúc giai đoạn 1 để triển khai phân team A và B.

Giai đoạn 2, những CLB nhóm A tranh tài theo vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng, xác minh CLB Vô địch, Nhì, Ba. Trong lúc đó, đội B thi đấu theo vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng, khẳng định đội bóng xuống hạng Nhất. Số điểm CLB có được tại quy trình 1 sẽ được tính vào tổng điểm xếp thứ hạng của CLB khi thi đấu ở quy trình 2 với xếp hạng toàn giải với tất cả nhóm A cùng nhóm B.

*

VPF

Lịch thi đấu giai đoạn 2 V-League 2023

Nhóm A (8 team bóng, 7 vòng đấu)

Giai đoạn 2Trận đấu
VòngNgàyGiờSân
1

15/0719h15Hàng ĐẫyViettelHải Phòng
16/0718h00Thanh HóaĐông Á Thanh HóaThép Xanh phái mạnh Định
16/0719h15Hàng ĐẫyCông an Hà NộiHồng Lĩnh Hà Tĩnh
17/0719h15Hàng ĐẫyHà NộiTopenland Bình Định
       

2

22/0718h00Quy NhơnTopenland Bình ĐịnhCông an Hà Nội
22/0718h00Thiên TrườngThép Xanh nam ĐịnhViettel
22/0718h00Hà TĩnhHồng Lĩnh Hà TĩnhHà Nội
22/0719h15Lạch TrayHải PhòngĐông Á Thanh Hóa
       

3

27/0718h00Thanh HóaĐông Á Thanh HóaTopenland Bình Định
27/0719h15Hàng ĐẫyViettelHồng Lĩnh Hà Tĩnh
28/0719h15Hàng ĐẫyHà NộiThép Xanh nam giới Định
29/0719h15Hàng ĐẫyCông An Hà NộiHải Phòng
       

4

01/0819h15Hàng ĐẫyViettelTopenland Bình Định
02/0818h00Hà TĩnhHồng Lĩnh Hà TĩnhĐông Á Thanh Hóa
02/0818h00Thiên TrườngThép Xanh nam giới ĐịnhCông An Hà Nội
02/0819h15Hàng ĐẫyHà NộiHải Phòng
       

5

06/0818h00Quy NhơnTopenland Bình ĐịnhHồng Lĩnh Hà Tĩnh
06/0818h00Thanh HóaĐông Á Thanh HóaTopenland Bình Định
06/0819h15Lạch TrayHải PhòngThép Xanh phái mạnh Định
06/0819h15Hàng ĐẫyCông An Hà NộiHà Nội
       

6

12/0817h00Hà TĩnhHồng Lĩnh Hà TĩnhHải Phòng
12/0817h00Hàng ĐẫyViettelCông an Hà Nội
12/0817h00Thanh HóaĐông Á Thanh HóaHà Nội
12/0817h00Quy NhơnTopenland Bình ĐịnhThép Xanh nam Định
       

7

27/0817h00Hàng ĐẫyCông an Hà NộiĐông Á Thanh Hóa
27/0817h00Lạch TrayHải PhòngTopenland Bình Định
27/0817h00Mỹ ĐìnhHà NộiViettel
27/0817h00Thiên TrườngThép Xanh phái nam ĐịnhHồng Lĩnh Hà Tĩnh

Nhóm B (6 nhóm bóng, 5 vòng đấu)

Giai đoạn 2Trận đấu

VòngNgàyGiờSân

1

15/0717h00PleikuHoàng Anh Gia LaiKhánh Hòa
15/0718h00VinhSông Lam Nghệ AnThành phố hồ nước Chí Minh
15/0718h00Hòa XuânSHB Đà NẵngBecamex Bình Dương
       

2

23/0717h0019/8 Nha TrangKhánh HòaSông Lam Nghệ An
23/0717h00Bình DươngBecamex Bình DươngHoàng Anh Gia Lai
23/0719h15Thống NhấtThành phố hồ nước Chí MinhSHB Đà Nẵng
       

3

29/0717h00PleikuHoàng Anh Gia LaiSHB Đà Nẵng
29/0717h0019/8 Nha TrangKhánh HòaThành phố hồ Chí Minh
29/0718h00VinhSông Lam Nghệ AnBecamex Bình Dương
       

4

05/0817h00PleikuHoàng Anh Gia LaiThành phố hồ nước Chí Minh
05/0817h00Hòa XuânSHB Đà NẵngSông Lam Nghệ An
05/0817h00Bình DươngBecamex Bình DươngKhánh Hòa
       

5

11/0817h00VinhSông Lam Nghệ AnHoàng Anh Gia Lai
11/0817h0019/8 Nha TrangKhánh HòaSHB Đà Nẵng
11/0817h00Thống NhấtThành phố hồ Chí MinhBecamex Bình Dương

Kết quả V-League gian đoạn 1

VòngNgàyGiờCặp đấuSân
103/0217:00Khánh Hoà 1-2 Thanh Hoá19/8
03/0217:00Nam Định 1-0 TP.HCMThiên Trường
03/0218:00SLNA 1-1 Đà NẵngVinh
03/0219:15Công An Hà Nội 5-0 Bình ĐịnhHàng Đẫy
04/0217:00HAGL 0-0 Hà TĩnhPleiku
04/0219:15Hải phòng 2-2 Bình DươngLạch Tray
05/0219:15Viettel 1-1 Hà NộiHàng Đẫy
     
207/0218:00Thanh Hoá 0-0 SLNAThanh Hóa
07/0218:00Bình Định 3-0 Khánh HoàQuy Nhơn
08/0217:00Bình Dương 1-1 HAGLBình Dương
08/0217:00SHB Đà Nẵng 0-1 Nam ĐịnhHòa Xuân
08/0219:15TP.HCM 0-1 Hải PhòngThống Nhất
09/0218:00Hà Tĩnh 0-0 ViettelHà Tĩnh
09/0219:15Hà Nội 2-0 Công An Hà NộiHàng Đẫy
     
312/0218:00SLNA 1-1 Hải PhòngVinh
12/0218:00Thanh Hoá 1-0 Đà NẵngThanh Hóa
12/0218:00Bình Định 1-0 Bình DươngQuy Nhơn
13/0218:00Hà Tĩnh 2-3 Hà NộiHà Tĩnh
13/0219:15TP.HCM 2-0 Khánh HoàThống Nhất
14/0218:00Nam Định 2-2 HAGL Thiên Trường
14/0219:15Công An hà thành 1-2 ViettelHàng Đẫy
     
417/0217:00Bình Dương 1-2 TP.HCMBình Dương
17/0217:00Khánh Hoà 2-2 SLNA19/8
17/0219:15Hà Nội 0-0 Thanh HóaHàng Đẫy
18/0217:00Đà Nẵng 2-1 Bình ĐịnhHòa Xuân
18/0219:15Hải phòng 2-3 Hà TĩnhLạch Tray
19/0217:00HAGL 1-1 Công An Hà Nội Pleiku
19/0219:15Viettel 0-0 Nam ĐịnhHàng Đẫy
     
506/0419:15Viettel 1-4 HAGLHàng Đẫy
07/0418:00Nam Định 1-1 Khánh HoàThiên Trường
07/0418:00SLNA 1-1 Bình DươngVinh
08/0418:00Hà Tĩnh 0-0 Đà NẵngHà Tĩnh
08/0418:00Bình Định 0-1 Thanh HoáQuy Nhơn
08/0419:15Công An tp hà nội 1-1 Hải PhòngHàng Đẫy
09/0419:15TP.HCM 1-3 Hà NộiThống Nhất
     
611/0417:00HAGL 1-1 Khánh HoàPleiku
11/0418:00Nam Định 1-0 SLNAThiên Trường
12/0417:00Bình Dương 1-2 Công An Hà NộiBình Dương
12/0417:00Đà Nẵng 0-0 ViettelHoà Xuân
12/0418:00Thanh Hoá 4-1Hà TĩnhThanh Hoá
13/0419:15TP.HCM 1-1 Bình ĐịnhThống Nhất
13/0419:15Hà Nội 3-0 Hải PhòngHàng Đẫy
     
715/0418:00SLNA 3-1 HAGLVinh
16/0417:00Khánh Hoà 2-1 Đà Nẵng19/8
16/0418:00Hà Tĩnh 3-0 Bình DươngHà Tĩnh
16/0419:15Công An thủ đô hà nội 4-0 Nam ĐịnhHàng Đẫy
17/0418:00Thanh Hoá 5-3 TP.HCMThanh Hoá
17/0418:00Bình Định 3-1 Hà NộiQuy Nhơn
17/0419:15Hải chống 0-0 ViettelLạch Tray
     
819/0517:00HAGL 2-2 Thanh HoáPleiku
20/0518:00Nam Định 1-1 Hải PhòngThiên Trường
20/0518:00SLNA 2-2 Hà TĩnhVinh
20/0519:15Viettel 2-1 Bình ĐịnhHàng Đẫy
21/0517:00Khánh Hoà solo Bình Dương19/8
21/0519:15TP.HCM 3-5 Công An Hà NộiThống Nhất
22/0519:15Hà Nội vs Đà NẵngHàng Đẫy
     
926/0518:00Bình Định solo Nam ĐịnhQuy Nhơn
26/0519:15Hải phòng 2-1 Khánh HoàLạch Tray
26/0519:15Công An thủ đô 2-1 SLNAHàng Đẫy
27/0517:00Đà Nẵng 1-1 HAGLHoà Xuân
27/0517:00Bình Dương solo Hà NộiBình Dương
27/0518:00Hà Tĩnh 4-3 TP.HCMHà Tĩnh
28/0518:00Thanh Hoá 3-2ViettelThanh Hoá
     
1030/0518:00Bình Định 1-1 Hải PhòngQuy Nhơn
30/0519:15Công An thủ đô 0-0 Khánh HoàHàng Đẫy
31/0517:00HAGL 1-0 Hà NộiPleiku
31/0518:00Nam Định 1-1 Hà TĩnhThiên Trường
31/0519:15TP.HCM 5-1 Đà NẵngThống Nhất
01/0617:00Bình Dương 1-1 Thanh HoáBình Dương
01/0619:15Viettel 3-0 SLNAHàng Đẫy
     
1104/0618:00Hà Tĩnh 2-1 Bình ĐịnhHà Tĩnh
04/0619:15Hà Nội 1-0 phái mạnh ĐịnhHàng Đẫy
04/0619:15Hải phòng 2-0 HAGLLạch Tray
05/0617:00Đà Nẵng 1-1 Bình DươngHoà Xuân
05/0618:00Thanh Hoá 1-4 Công An Hà NộiThanh Hoá
06/0617:00Khánh Hoà 0-0 Viettel19/8
06/0618:00SLNA 2-1 TP.HCMVinh
     
1224/0618:00Nam Định 0-0 Thanh HoáThiên Trường
24/0619:15Công An thủ đô hà nội 4-2 Hà TĩnhHàng Đẫy
24/0619:15Hải chống 0-0 Đà NẵngLạch Tray
25/0617:00HAGL 0-0 TP.HCMPleiku
25/0617:00Khánh Hoà 1-2 Hà Nội19/8
25/0618:00SLNA 0-0 Bình ĐịnhVinh
25/0619:15Viettel 2-1 Bình DươngHàng Đẫy
     
1302/0717:00Hà Nội 0-1 SLNAHàng Đẫy
02/0717:00Hà Tĩnh 0-0 Khánh HoàHà Tĩnh
02/0717:00Bình Dương 2-3 Nam ĐịnhBình Dương
02/0717:00TP.HCM 0-1 ViettelThống Nhất
02/0717:00Đà Nẵng 1-0 Công An Hà NộiHoà Xuân
02/0717:00Thanh Hoá 0-1 Hải PhòngThanh Hoá
02/0717:00Bình Định 2-1 HAGLQuy Nhơn