MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 294/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 24 mon 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANHMỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢIQUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢNTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ cách thức Tổ chứcchính quyền địa phương ngày 19 mon 6 năm 2015; giải pháp sửa đổi, bổ sung một sốđiều của điều khoản Tổ chức cơ quan chính phủ và luật Tổ chức cơ quan ban ngành địa phương ngày 22tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số63/2010/NĐ-CP ngày thứ 8 tháng 6 năm 2010 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về kiểm soát điều hành thủ tục hànhchính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của chính phủ nước nhà sửađổi, bổ sung cập nhật một số điều của các Nghị định liên quan đến điều hành và kiểm soát thủ tục hànhchính;

Căn cứ Nghị định số61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng bốn năm 2018 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về triển khai cơ chế mộtcửa, một cửa ngõ liên thông trong giải quyết và xử lý thủ tục hành chính; Nghị định số107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của chính phủ về sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng tư năm 2018 của chính phủvề thực hiện cơ chế một cửa, một cửa ngõ liên thông trong xử lý thủ tục hànhchính;

Căn cứ Thông tứ số02/2017/TT-VPCP ngày 31 mon 10 năm 2017 của cục trưởng, công ty nhiệm Văn phòng
Chính bao phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông bốn số01/2018/TT-VPCP ngày 23 mon 11 năm 2018 của bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng

Theo đề xuất của Giámđốc Sở nông nghiệp trồng trọt và cải cách và phát triển nông xóm tại Tờ trình số 16/TTr-SNN ngày 14tháng 02 năm 2023.

Bạn đang xem: Sở nông nghiệp hải dương

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1.Công tía và phê chú tâm kèm theo đưa ra quyết định này danh mục thủtục hành bao gồm sửa đổi, ngã sung, danh mục giấy tờ thủ tục hành bao gồm bị huỷ bỏ và quytrình nội bộ giải quyết và xử lý thủ tục hành thiết yếu lĩnh vực thống trị chất lượng nông lâmsản với thủy sản thuộc phạm vi chức năng làm chủ của Sở nntt và Pháttriển nông thôn, rõ ràng như sau:

1. Danh mục thủ tụchành sửa đổi, bửa sung: 02 giấy tờ thủ tục hành chính, nội dung giấy tờ thủ tục hành thiết yếu đượccông cha tại đưa ra quyết định số 371/QĐ-BNN-QLCL ngày 19 mon 01 năm 2023 của bộ Nôngnghiệp và trở nên tân tiến nông thôn về việc chào làng thủ tục hành chủ yếu được sửa đổi,bổ sung lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản cùng thủy sản trực thuộc phạm vi quảnlý của Bộ nông nghiệp & trồng trọt và cải tiến và phát triển nông thôn (Chi tiết, gồm tại Phụ lục I đínhkèm).

2. Phê chuẩn y quytrình nội bộ giải quyết và xử lý thủ tục hành chính: 02 tiến trình (Chi tiết, bao gồm tại Phụlục II thêm kèm).

3. Bãi bỏ thủ tục“Cấp lại Giấy ghi nhận cơ sở đầy đủ điều kiện bình an thực phẩm so với cơ sở sảnxuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường vừa lòng Giấy bệnh nhận bình an thựcphẩm vẫn còn đấy thời hạn hiệu lực thực thi nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc gồm sự thayđổi, bổ sung cập nhật thông tin trên giấy tờ chứng nhận bình an thực phẩm)” đã làm được công bốtại quyết định số 2572 QĐ-UBND ngày 23 mon 9 năm 2019 của chủ tịch UBND tỉnhvề việc công bố danh mục thủ tục hành thiết yếu thuộc phạm vi chức năng làm chủ của
Sở nông nghiệp & trồng trọt và cách tân và phát triển nông làng tỉnh.

4. Bãi bỏ 03 quytrình nội bộ giải quyết thủ tục hành thiết yếu đã được phê coi sóc tại quyết định số152/QĐ-UBND ngày 13 mon 01 năm 2022 của ủy ban nhân dân tỉnh về câu hỏi phê coi ngó quy trìnhnội bộ giải quyết thủ tục hành chủ yếu thuộc phạm vi, chức năng thống trị của Sở
Nông nghiệp và trở nên tân tiến nông thôn, cố thể:

a) cấp chứng từ chứngnhận đại lý đủ điều kiện bình yên thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanhthực phẩm nông, lâm, thủy sản;

b) cấp cho lại Giấy chứngnhận cơ sở đủ điều kiện bình yên thực phẩm so với cơ sở sản xuất, gớm doanhthực phẩm nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính mang đến ngày Giấychứng nhận an toàn thực phẩm không còn hạn);

c) cấp cho lại Giấy chứngnhận cửa hàng đủ điều kiện an ninh thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, ghê doanhnông, lâm, thủy sản (trường thích hợp Giấy bệnh nhận an ninh thực phẩm vẫn còn đấy thờihạn hiệu lực thực thi hiện hành nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc bao gồm sự vậy đổi, té sungthông tin trên giấy tờ chứng nhận an ninh thực phẩm).

Điều2. Nhiệm vụ thực hiện

1. Sở nntt và
Phát triển nông thôn có trách nhiệm thực hiện, hướng dẫn những cơ quan, đối kháng vịgiải quyết thủ tục hành thiết yếu theo quy định; cung ứng nội dung thủ tục hànhchính để Trung tâm giao hàng hành thiết yếu công niêm yết công khai, hướng dẫn, tổchức đón nhận và trả hiệu quả giải quyết thủ tục hành thiết yếu cho tổ chức, cánhân theo quy định.

Xem thêm: Tướng Leo Rank Mùa 7 - The World'S Fastest Dictionary

2. Sở tin tức và
Truyền thông tất cả trách nhiệm update nội dung giấy tờ thủ tục hành bao gồm và hoàn thiệnquy trình điện tử xử lý thủ tục hành chủ yếu tại Điều 1 ra quyết định này trong
Hệ thống thông tin xử lý thủ tục hành chủ yếu của tỉnh, xong xuôi ngay saukhi dìm được ra quyết định này.

3. Công sở UBNDtỉnh có trách nhiệm đăng tải công khai minh bạch thủ tục hành thiết yếu trên cơ sở dữ liệuquốc gia về thủ tục hành thiết yếu và cửa hàng dữ liệu giấy tờ thủ tục hành bao gồm của UBNDtỉnh bảo đảm kịp thời, đầy đủ, đúng đắn đúng quy định.

Điều3.Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Nông nghiệpvà cách tân và phát triển nông thôn, tin tức và Truyền thông, người có quyền lực cao Trung trọng điểm Phục vụhành chính công và những tổ chức, cá thể có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.

địa điểm nhận: - Như Điều 3; - Cục điều hành và kiểm soát TTHC (VPCP); - Trung trung ương CNTT; - Lưu: VT, NC-KSTTHC, (01).

Chiều 22.12, đồng minh Triệu ráng Hùng, Phó túng thư tỉnh giấc ủy, quản trị UBND tỉnh hải dương trao ra quyết định của chủ tịch UBND tỉnh chỉ định 3 Phó Giám đốc các Sở: nông nghiệp và phát triển nông thôn, tư pháp, Nội vụ với Phó Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh.


*

Đồng chí Triệu cố Hùng, Phó bí thư thức giấc ủy, quản trị UBND thức giấc trao đưa ra quyết định bổ nhiệm mang đến 4 đồng chí
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tiếp nhận và bửa nhiệm bạn bè Phạm Thị Đào, người có quyền lực cao Trung chổ chính giữa Khuyến nông (Sở nông nghiệp và cách tân và phát triển nông thôn) giữ lại chức phó giám đốc Sở nông nghiệp trồng trọt và trở nên tân tiến nông thôn, thời hạn bổ nhiệm 5 năm từ thời điểm ngày 15.12.2022. Ngã nhiệm bạn bè Phạm Văn Song, Trưởng Phòng tạo và Phổ biến quy định (Sở tứ pháp) giữ chức phó giám đốc Sở tư pháp, thời hạn bổ nhiệm 5 năm từ ngày 15.12.2022.Điều động, bổ nhiệm bè bạn Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh duy trì chức phó giám đốc Sở Nội vụ, thời hạn bổ nhiệm 5 năm từ ngày 22.12.2022. Điều động, bửa nhiệm đồng minh Trần Văn Sơn, Phó Chánh thanh tra tỉnh duy trì chức Phó Chánh Văn phòng ubnd tỉnh, thời hạn bổ nhiệm 5 năm từ ngày 22.12.2022. 
*

Đồng chí Triệu cầm Hùng, Phó túng bấn thư tỉnh giấc ủy, quản trị UBND tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ cho các bạn hữu mới được bổ nhiệm
Phát biểu giao nhiệm vụ, bằng hữu Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Triệu nỗ lực Hùng ý kiến đề nghị các bằng hữu tân phó giám đốc Sở và Phó Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên phát huy ưu điểm, sở trường, hối hả tiếp cận vị trí công tác mới; tiếp tục học tập, trau dồi con kiến thức, nghiệp vụ, nỗ lực, sáng tạo trong tiến hành nhiệm vụ; không xong xuôi rèn luyện, tu chăm sóc về phẩm chất bao gồm trị, đạo đức nghề nghiệp lối sống; xây dựng, giữ lại gìn mối đoàn kết, thống độc nhất trong cơ quan, thuộc với đồng minh cán bộ, công chức các cơ quan xong xuôi tốt trách nhiệm được giao.Phát biểu thay mặt cho các bè bạn mới được bửa nhiệm, đồng minh Phó Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh è cổ Văn Sơn hứa sẽ luôn luôn phấn đấu, tu dưỡng; không hoàn thành học hỏi, trau dồi kiến thức, trình độ nghiệp vụ, năng lượng lãnh đạo; đoàn kết, đồng hành cùng với đồng chí thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng bày tỏ ý muốn muốn liên tiếp nhận được sự quan lại tâm trợ giúp của các đồng chí lãnh đạo tỉnh; sự hợp tác, hỗ trợ của các cơ quan, 1-1 vị, địa phương cùng trong phòng ban để xong xuôi xuất sắc trách nhiệm được giao. 
*

Đồng chí Phạm Thị Đào sinh năm 1977, quê làm việc xã Cẩm Hoàng (Cẩm Giàng); trình độ chuyên môn chuyên môn: kỹ sư nông nghiệp, ts chăn nuôi; trình độ chuyên môn lý luận bao gồm trị: cao cấp. Đồng chí Phạm Thị Đào từng duy trì chức Phó Trưởng Khoa Chăn nuôi thú y, Trưởng phòng Đảm bảo unique đào chế tác Trường Trung cấp nông nghiệp trồng trọt và trở nên tân tiến nông làng mạc Hải Dương; Phó Trưởng chống Chăn nuôi, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Chăn nuôi, Sở nntt và cách tân và phát triển nông thôn; chủ tịch Trung trung ương Khuyến nông, Sở nông nghiệp & trồng trọt và cải cách và phát triển nông thôn.Đồng chí Phạm Văn Song sinh năm 1975, quê làm việc xã Gia Khánh (Gia Lộc); trình độ chuyên môn chuyên môn: cử nhân pháp luật tư pháp, thạc sĩ dụng cụ kinh tế; trình độ chuyên môn lý luận chủ yếu trị: cao cấp. Trước khi giữ chức phó tổng giám đốc Sở tứ pháp, đồng chí từng có tác dụng Phó Trưởng Phòng gây ra và phổ cập pháp luật, Chánh văn phòng công sở Sở tư pháp, Trưởng Phòng kiến thiết và Phổ thay đổi pháp luật.Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng sinh năm 1974, quê ngơi nghỉ xã Kim Xuyên (Kim Thành); trình độ chuyên môn: cử nhân sư phạm và cn kinh tế; trình độ chuyên môn lý luận bao gồm trị: cao cấp. Đồng chí từng công tác làm việc tại Sở kế hoạch và Đầu tư; giữ các chức Phó Trưởng Phòng, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Phó Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh.Đồng chí nai lưng Văn Sơn sinh vào năm 1971, quê ngơi nghỉ thị xóm Nghi sơn (Thanh Hóa); trình độ chuyên môn chuyên môn: cử nhân luật, cn kinh tế, thạc sĩ quản trị ghê doanh; trình độ lý luận chính trị: cao cấp. Đồng chí sơn từng giữ những chức vụ Trưởng phòng Thanh tra, phòng, chống tham nhũng; Phó Chánh điều tra tỉnh.

Bài viết liên quan