Học mức giá chương trình rất chất lượng và công tác Tiên tiến: 36 triệu đồng/năm học

2. CÁC NGÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI TRÀ

TT

Mã ngành

Tên ngành (chuyên ngành - ví như có)

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN(Xét cácphương thức 1,24)

1

7140202

Giáo dục đái học

80

A00, C01, D01, D03

2

7140204

Giáo dục Công dân

60

C00, C19, D14, D15

3

7140206

Giáo dục Thể chất

60

T00, T01, T06

4

7140209

Sư phạm Toán học

80

A00, A01, B08, D07

5

7140210

Sư phạm Tin học

60

A00, A01, D01, D07

6

7140211

Sư phạm đồ vật lý

60

A00, A01, A02, D29

7

7140212

Sư phạm Hóa học

60

A00, B00, D07, D24

8

7140213

Sư phạm Sinh học

60

B00, B08

9

7140217

Sư phạm Ngữ văn

80

C00, D14, D15

10

7140218

Sư phạm định kỳ sử

60

C00, D14, D64

11

7140219

Sư phạm Địa lý

60

C00, C04, D15, D44

12

7140231

Sư phạm giờ đồng hồ Anh

80

D01, D14, D15

13

7140233

Sư phạm giờ đồng hồ Pháp

60

D01, D03, D14, D64

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ(Xét cácphương thức 1,2,36)

14

7510401

Công nghệ nghệ thuật hóa học

120

A00, A01, B00, D07

15

7520309

Kỹ thuật thiết bị liệu

60

A00, A01, B00, D07

16

7510601

Quản lý công nghiệp

80

A00, A01, D01

17

7510605

Logistics và thống trị chuỗi cung ứng

80

A00, A01, D01

18

7520103

Kỹ thuật cơ khí,có 2 chăm ngành: - Cơ khí chế tạo máy; - Cơ khí Ô tô.

Bạn đang xem: Đại học luật cần thơ

120

A00, A01

19

7520114

Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

80

A00, A01

20

7520216

Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa

90

A00, A01

21

7520207

Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông

80

A00, A01

22

7520201

Kỹ thuật điện

80

A00, A01, D07

23

7580213

Kỹ thuật cấp thoát nước

60

A00, A01, B08, D07

24

7580101

Kiến trúc

65

V00, V01, V02, V03

25

7580105

Quy hoạch vùng cùng đô thị

60

A00, A01, B00, D07

26

7580201

Kỹ thuật xây dựng

100

A00, A01

27

7580202

Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng thủy

60

A00, A01

28

7580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

60

A00, A01

MÁY TÍNH, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG(Xét cácphương thức 1,2,36)

29

7320104

Truyền thông nhiều phương tiện

120

A00, A01, D01

30

7480202

An toàn thông tin

60

A00, A01

31

7480101

Khoa học trang bị tính

70

A00, A01

32

7480106

Kỹ thuật máy tính

70

A00, A01

33

7480102

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

60

A00, A01

34

7480103

Kỹ thuật phần mềm

80

A00, A01

35

7480104

Hệ thống thông tin

60

A00, A01

36

7480201

Công nghệ thông tin

80

A00, A01

37

7480201H

Công nghệ thông tin–Khu Hòa An (*)

40

A00, A01

KINH TẾ-KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ - LUẬT(Xét cácphương thức 1,2,36)

38

7340301

Kế toán

100

A00, A01, C02, D01

39

7340302

Kiểm toán

80

A00, A01, C02, D01

40

7340201

Tài chính-Ngân hàng

80

A00, A01, C02, D01

41

7340101

Quản trị kinh doanh

100

A00, A01, C02, D01

42

7340101H

Quản trị gớm doanh–Khu Hòa An (*)

80

A00, A01, C02, D01

43

7810103

Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành

100

A00, A01, C02, D01

44

7340115

Marketing

100

A00, A01, C02, D01

45

7340121

Kinh doanh yêu mến mại

120

A00, A01, C02, D01

46

7340120

Kinh doanh quốc tế

100

A00, A01, C02, D01

47

7620114H

Kinh doanh nông nghiệp–Khu Hòa An (*)

120

A00, A01, C02, D01

48

7310101

Kinh tế

80

A00, A01, C02, D01

49

7620115

Kinh tế nông nghiệp

120

A00, A01, C02, D01

50

7620115H

Kinh tế nông nghiệp–Khu Hòa An (*)

80

A00, A01, C02, D01

51

7850102

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

80

A00, A01, C02, D01

52

7380107

Luật kinh tế

75

A00, C00, D01, D03

53

7380101

Luật,có 2 siêng ngành: - khí cụ Hành chính; - lao lý Tư pháp;

160

A00, C00, D01, D03

54

7380101H

Luật (Luật Hành chính)– quần thể Hòa An (*)

60

A00, C00, D01, D03

NÔNG NGHIỆP - THỦY SẢN - CHẾ BIẾN - CHĂN NUÔI - THÚ Y - MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN(Xét cácphương thức 1,2,36)

55

7540101

Công nghệ thực phẩm

200

A00, A01, B00, D07

56

7540105

Công nghệ chế biến thủy sản

160

A00, A01, B00, D07

57

7540104

Công nghệ sau thu hoạch

80

A00, A01, B00, D07

58

7620105

Chăn nuôi

140

A00, A02, B00, B08

59

7640101

Thú y

140

A02, B00, B08, D07

60

7620110

Khoa học cây trồng,2 chăm ngành: - khoa học cây trồng; - Nông nghiệp technology cao.

160

A02, B00, B08, D07

61

7620109

Nông học

100

B00, B08, D07

62

7620112

Bảo vệ thực vật

160

B00, B08, D07

63

7440301

Khoa học tập môi trường

100

A00, A02, B00, D07

64

7850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

120

A00, A01, B00, D07

65

7520320

Kỹ thuật môi trường

100

A00, A01, B00, D07

66

7850103

Quản lý khu đất đai

120

A00, A01, B00, D07

67

7620113

Công nghệ rau trái cây và cảnh quan

80

A00, B00, B08, D07

68

7620103

Khoa học đất (Quản lý đất và technology phân bón)

80

A00, B00, B08, D07

69

7620301

Nuôi trồng thủy sản

260

A00, B00, B08, D07

70

7620302

Bệnh học tập thủy sản

100

A00, B00, B08, D07

71

7620305

Quản lý thủy sản

100

A00, B00, B08, D07

KHOA HỌC SỰ SỐNG - KHOA HỌC TỰ NHIÊN - HÓA DƯỢC - THỐNG KÊ(Xét cácphương thức 1,2,36)

72

7460201

Thống kê

100

A00, A01, A02, B00

73

7460112

Toán ứng dụng

80

A00, A01, A02, B00

74

7520401

Vật lý kỹ thuật

60

A00, A01, A02, C01

75

7440112

Hóa học

80

A00, B00, C02, D07

76

7720203

Hóa dược

90

A00, B00, C02, D07

77

7420101

Sinh học

80

A02, B00, B03, B08

78

7420203

Sinh học tập ứng dụng

80

A00, A01, B00, B08

79

7420201

Công nghệ sinh học

160

A00, B00, B08, D07

NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA NƯỚC NGOÀI - XÃ HỘI NHÂN VĂN – DU LỊCH(Xét cácphương thức 1,2,36)

80

7229030

Văn học

100

C00, D01, D14, D15

81

7310630

Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch)

100

C00, D01, D14, D15

82

7310630H

Việt nam học tập (Hướng dẫn viên du lịch)– quần thể Hòa An (*)

60

C00, D01, D14, D15

83

7220201

Ngôn ngữ Anh,2 chuyên ngành: - ngôn từ Anh; - Phiên dịch-Biên dịch giờ đồng hồ Anh.

120

D01, D14, D15

84

7220201H

Ngôn ngữ Anh–Khu Hòa An (*)

60

D01, D14, D15

85

7220203

Ngôn ngữ Pháp

80

D01, D03, D14, D64

86

7320201

Thông tin – thư viện

80

A01, D01, D03, D29

87

7229001

Triết học

60

C00, C19, D14, D15

88

7310201

Chính trị học

60

C00, C19, D14, D15

89

7310301

Xã hội học

100

A01, C00, C19, D01

Ghi chú:

1.Mã tổ hợp:

A00:T-L-H;A01:T-L-A;A02:T-L-S;B00:T-H-S;B03:T-S-V;B08:T-S-A;C00: V-Sử-Đ;C01:T-V-L;C02:T-V-H;C04:T-V-Đ;C19:V-Sử-GDCD;D01: T-V-A;D03:T-V-P;D07:T-H-A;D14:V-Sử-A;D15:V-Đ-A;D24:T-H-P;D29:T-L-P;D44:V-Đ-P;D64:V-Sử-P;D66:V-GDCD-A;T00: T-S-NK-TDTT;T01: T-V-NK-TDTT;T06: T-H-NK-TDTT,V00: T-L-Vẽ mỹ thuật,V01: T-V-Vẽ mỹ thuật,V02:T-A-Vẽ mỹ thuật;V03: T-H-Vẽ mỹ thuật

2. Đối với các mã ngành tuyển sinh học tập tại khu Hòa An (*):

-Khu Hòa An là 1 cơ sở đào tạo của trường ĐHCT, nơi trưng bày tại số 554, Quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xă Hòa An, thị xã Phụng Hiệp, tỉnh giấc Hậu Giang (cách TP. Bắt buộc Thơ 45 km)

-Sinh viên học tại khu Hòa An là sinh viên đại học chính quy của ngôi trường ĐHCT (do Khoa cải tiến và phát triển Nông thôn quản lý). Lịch trình đào tạo, giảng viên, đk học tập, học phí, chính sách chính sách và bằng cấp hoàn toàn hệt như sinh viên học tập tại cần Thơ. Khi trúng tuyển, phần đông sinh viên này đang học năm thứ nhất và năm thứ bốn tại đề nghị Thơ, các năm còn sót lại học tại khu Hòa An.

- ký túc xá tại khu vực Hòa An: 450 chỗ.

3. Đối với các ngành bao gồm từ 2 chuyên ngành trở lên: thí sinh đk tuyển sinh theo ngành, sau thời điểm trúng tuyển với nhập học, thí sinh được đk chọn 01 siêng ngành theo học.

PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

Thí sinh được đăng ký nhiều phương thức:

- cách thức 1: tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển (Xem bỏ ra tiết)

- cách tiến hành 2: Xét tuyển chọn điểm Kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2023 (Xem đưa ra tiết)

- thủ tục 3: Xét tuyển điểm học tập bạ thpt (Xem đưa ra tiết)

- phương thức 4: Xét tuyểnvào ngành Sư phạm bởi điểm học bạ trung học phổ thông (Xem đưa ra tiết)

- thủ tục 5: Tuyển chọn vào chương trình tiên tiến và chất lượng cao (Xem chi tiết)

- thủ tục 6: Xét tuyển trực tiếp vào học Bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức (Xem chi tiết)

Thí sinh giữ ý:

- mỗi phương thức có quy định về đk và đối tượng người dùng khác nhau, bắt buộc Trường xét tuyển hòa bình từng phương thức; bài toán xét tuyển phương thức này không tác động đến phương thức khác; điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn của cách tiến hành này không là vấn đề trúng tuyển của cách thức khác.

- mỗi thí sinh được quyền đăng ký xét tuyển chọn vào Trường với tương đối nhiều phương thức khác nhau, mỗi thủ tục nộp hồ sơ riêng theo quy định.

- phương thức 3 với 4 sẽ tiến hành Trường chào làng kết trái trúng tuyển sớm đối với thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển. Thí sinh phải đăng ký nguyện vọng đủ đk trúng tuyển chọn vào Cổng tuyển sinh theo quy định của bộ GD&ĐT nhằm lọc ảo cùng những phương thức khác.

- ví như một phương thức có tương đối nhiều đợt xét tuyển chọn thì điểm trúng tuyển của lần sau ko được thấp hơn điểm trúng tuyển của dịp xét tuyển chọn trước.

CÁC CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

HỌC PHÍ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Mỗi năm học bao hàm 2 học tập kỳ chủ yếu và 1 học kỳ phụ. Sinh viên đóng ngân sách học phí theo số lượng tín chỉ đăng ký học trong những học kỳ. Mức ngân sách học phí của mỗi tín chỉ được xem từ ngân sách học phí bình quân của năm học.

- Đối cùng với chương trình tiên tiến và chương trình quality cao:Học tầm giá cho sv trúng tuyển chọn vào học tập năm học tập 2023-2024 là 36 triệu đồng/năm học (cố định vào suốt

- Đối với chương trình đại trà:học phí trung bình mỗi năm học được xác minh theo ngành(Áp dụng
Chính phủ lý lẽ về hình thức thu, cai quản học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc khối hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, bớt học phí, hỗ trợ ngân sách chi tiêu học tập; giá dịch vụ trong nghành giáo dục, đào tạo). Khoản học phí bình quân năm học 2023-2024 từng ngành như sau:

LIÊN HỆ TƯ VẤN TUYỂN SINH

Hiện nước ta có khoảng chừng 600.000 doanh nghiệp, các doanh nghiệp này luôn luôn cần sự cung cấp pháp lý rất cao trong hoạt động điều hành với kinh doanh. ở kề bên đó, yêu cầu tư vấn và hỗ trợ pháp lý của người dân ngày càng gia tăng mở ra nhiều thời cơ cho sv ngành Luật. Xung quanh ra, yêu cầu các khối phòng ban nhà nước, Hội đồng nhân dân, những Văn chống đại biểu quốc hội, Ủy ban nhân dân các cần người học ngành Luật, theo điều tra khảo sát tới 80% sinh viên ra trường đáp ứng được các yêu cầu đó.

Xem thêm: Bst +100 Hình Ảnh Chó Becgie Đẹp Nhất Hiện Nay, Hình Ảnh Chó Becgie Đức

LUẬT HỌC LÀ GÌ ?

Luật học là 1 ngành công nghệ pháp lý nghiên cứu và phân tích về luật pháp và thực tiễn pháp luật ở việt nam và lao lý quốc tế. Dưới góc độ một siêng ngành đào tạo, ngành luật học trang bị cho sinh viên phần nhiều kiến thức luật pháp như chính sách Hiến pháp, nguyên tắc dân sự, nguyên tắc hình sự, mức sử dụng Thương mại, chính sách đất đai, cách thức lao động, Luật thế giới và thực tiễn pháp luật Việt Nam; đồng thời bổ sung cập nhật những kiến thức và kỹ năng về chính trị, tởm tế, văn hóa, thôn hội có liên quan đến siêng ngành đào tạo. Sản phẩm của chương trình huấn luyện là các cử nhân luật tất cả phẩm chất chính trị, đạo đức, tất cả kiến thức chuyên môn và năng lượng thực tiễn vững vàng vàng, có khả năng vận dụng kiến thức và khả năng để giải quyết được các quá trình có tương quan đến chuyên ngành đào tạo.

*

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Về loài kiến thức

Sinh viên ngành Luật sau khoản thời gian tốt nghiệp đạt được các kiến thức sau đây:

- kiến thức và kỹ năng chung của khối ngành: kiến thức của một số ngành khoa học làm cơ sở nền tảng mang đến việc nghiên cứu pháp luật như: những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tứ tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Xã hội học, Cơ sở văn hóa, tâm lý học, lô ghích học;

- kỹ năng cơ sở ngành, ngành: kiến thức lý luận và thực tiễn về nhà nước và pháp luật nói chung; kiến thức về pháp luật và thực tiễn pháp lý Việt nam trong các lĩnh vực như: Luật dân sự và tố tụng dân sự; Luật hình sự và tố tụng hình sự; Luật yêu quý mại; Luật hành chính và tố tụng hành chính; Luật lao động; Luật đất đai; Luật hôn nhân gia đình và gia đình, Luật tài chính, Luật ngân hàng và các lĩnh vực pháp luật khác đủ để sv có khả năng áp dụng pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong đời sống xã hội; kiến thức về pháp luật quốc tế như luật Công pháp quốc tế, tư pháp quốc tế, thương mại quốc tế.

Về kỹ năng

Sinh viên ngành Luật sau khi tốt nghiệp đạt được những kỹ năng chuyên môn và những kỹ năng mềm sau đây:

- khả năng chuyên môn: kỹ năng nhận biết, đánh giá các vấn đề pháp lý, lựa chọn và áp dụng đúng các quy định pháp luật để giải quyết các tình huống pháp lý phát sinh trong thực tiễn; kỹ năng tứ vấn pháp luật vào các lĩnh vực; kỹ năng soạn thảo các văn bản có tính pháp lý trong mọi lĩnh vực có tương quan đến công việc phụ trách; kỹ năng soạn thảo hợp đồng; kỹ năng cập nhật, phân tích, đánh giá các văn bản pháp luật.

- năng lực mềm: kỹ năng trình bày, lập luận và tranh luận để bảo vệ quan điểm của mình; kỹ năng làm việc nhóm; có năng lực tứ duy sáng tạo; có khả năng thích ứng và chuyển đổi nghề nghiệp.

- tài năng sử dụng công nghệ thông tin ở cường độ cơ bản; gồm kỹ năng sử dụng ngoại ngữ đạt nghỉ ngơi bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ giành cho Việt Nam.

Về thái độ

Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật đạt được những yêu thương cầu về phẩm chất đạo đức sau đây:

- Trung thành với tổ quốc; chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Trung thực, thẳng thắn, liêm khiết, có tinh thần cầu thị; siêng chỉ, nhiệt tình, sáng tạo; có bản lĩnh khoa học; dám bày tỏ quan liêu điểm của mình; chủ động, tự tin trong công việc và trong cuộc sống.

- Có tinh thần bảo vệ pháp luật, bảo vệ công lý; có tinh thần phục vụ xã hội; có ý thức về trách nhiệm công dân, có đạo đức nghề nghiệp.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sinh viên ngành Luật sau khoản thời gian tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các công việc ở các cơ quan, tổ chức sau đây:

- Làm việc vào hầu hết các phòng ban nhà nước bao gồm: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Thi hành án, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân các cấp, Ủy ban quần chúng các cấp, các Sở, Phòng, Ban; Thanh tra, Công an, Kiểm lâm, Thuế, Hải quan, cơ sở quản lý xuất nhập cảnh và các phòng ban nhà nước khác.

- Làm việc tại các văn phòng luật, công ty luật, văn phòng công chứng, thừa phát lại, Trung trọng điểm trọng tài; làm việc trong các tổ chức gớm tế ở các vị trí nhân viên tư vấn pháp luật vào các lĩnh vực về yêu đương mại, đầu tư; xuất nhập khẩu, lao động; tham gia đàm phán, soạn thảo, ký kết các hợp đồng mang đến doanh nghiệp; thâm nhập giải quyết các tranh chấp trong tởm doanh, yêu thương mại mang lại doanh nghiệp; làm nhân viên hành chính - nhân sự đến các doanh nghiệp.

- Làm việc vào các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã - hội nghề nghiệp như: tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Liên đoàn lao động, Hội luật gia, hòa hợp hợp tác xã Việt Nam.

- gia nhập giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành luật, môn pháp luật đại cưng cửng và một số môn học khác (như môn giáo dục công dân) cho các cơ sở giáo dục; gia nhập nghiên cứu pháp luật vào các cơ sở giáo dục, các viện nghiên cứu.

- học tập lên các bậc học sau đh như thạc sĩ, tiến sĩ; tham gia những lớp huấn luyện và đào tạo nghề vẻ ngoài như thẩm phán, công chứng, quy định sư, thừa phát lại…

*

BẰNG CẤP VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

- sv sau khi giỏi nghiệp ngành dụng cụ học trên DNC đang nhận được bởi Cử nhân lý lẽ học.